Evrolandija je modremu sluga, neumnemu evrostar. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

ALI VESTE?

... da je leto 2010 , Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti

Evropski parlament in Svet sta 7. novembra 2008 uradno potrdila leto 2010 kot leto boja proti revščini in socialni izključenosti (URL EU L 289).

Boj proti revščini in socialni izključenosti je ena od ključnih zavez Evropske unije in njenih držav članic. Na zasedanju Evropskega sveta v Lizboni 23. in 24. marca 2000 je bilo priznano, da je stopnja revščine in socialne izključenosti nesprejemljiva. Oblikovanje bolj vključujoče Evropske unije je bilo zato obravnavano kot bistveni element za doseganje desetletnega strateškega cilja Unije za gospodarsko rast, številčnejša in boljša delovna mesta ter večjo socialno kohezijo.
Komisija je v socialni agendi 2005–2010, ki dopolnjuje in podpira lizbonsko strategijo, izpostavila leto 2010 kot evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Evropsko leto 2010 bi moralo spodbuditi politike dejavnega vključevanja kot načina za preprečevanje revščine in socialne izključenosti ter v okviru odprte metode usklajevanja pomagati pri uveljavljanju najboljše prakse na tem področju.

Cilji in vodilna načela leta 2010:
1. priznavanje pravic do dostojnega življenja in polne vključenosti v družbo;
2. deljena odgovornost in udeleženost - večje sodelovanje javnosti pri politiki in ukrepih socialne vključenosti;
3. kohezija - spodbujanje bolj povezane družbe z osveščanjem javnosti o koristih za celotno družbo;
4. zavezanost in konkretni ukrepi - zavezanost EU in držav članic k izkoreninjenju revščine in socialne izključenosti;


Dejavnosti
K evropskemu letu 2010 lahko pozitivno prispevajo različne dejavnosti, ki jih bodo opredelili in izvedli nacionalni organi skupaj s civilno družbo ter regionalnimi in lokalnimi organi. Pri načrtovanju dejavnosti evropskega leta v skladu z navedenimi prednostnimi nalogami politike morajo države članice posebno pozornost nameniti prednostnim nalogam in izzivom, opredeljenim v njihovih nacionalnih poročilih o strategijah za socialno zaščito in socialno vključenost. Te prednostne naloge politike morajo prilagoditi nacionalnim, regionalnim in lokalnim razmeram ter zagotoviti, da so medsebojno usklajene.

Proračun
Skupno je bilo za evropsko leto 2010 iz proračuna EU dodeljenih 17 milijonov EUR, od katerih se bo največ 9 milijonov EUR porabilo za dejavnosti v državah članicah. Slednjemu znesku je treba dodati enakovredno ali višje sofinanciranje s strani držav članic. Zato bi moralo biti za nacionalne dejavnosti na voljo približno 18 milijonov EUR.

Dodatne informacije:
Ga. Danica Ošlaj (članica posvetovalnega odbora za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Direktorat za socialne zadeve
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 369 77 00 E: danica.oslaj@gov.si

Več: Evropska Komisija
...
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh