PROGRAMI EU: Izobraževanje in usposabljanje

Mladi v akciji (Youth in Action) > Akcija 1 – Mladi za Evropo (Youth for Europe)
Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Neformalne skupine mladih in nepridobitne organizacije ali združenja.

Mladi v akciji (Youth in Action) > Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service)
Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Prostovoljci (18-30 let), nevladne organizacije, društva, lokalne skupnosti in druge neprofitne iniciative ter mednarodne vladne organizacije s sedežem v eni izmed držav Programa ali partnerski državi lahko postanejo gostiteljske ali pošiljajoče organizacije.

Mladi v akciji (Youth in Action) > Akcija 3 – Mladi v svetu (Youth in the World)
Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Neformalne skupine mladih, neprofitne organizacije, lokalni ali regionalni organi, ki so vključeni v mladinsko delo.

Mladi v akciji (Youth in Action) > Akcija 4 – Podporni sistemi na področju mladine (Youth Support Systems)
Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Različno glede na akcijo se lahko prijavijo: neformalne skupine mladih, nevladne, neprofitne in nepridobitne organizacije ali evropska mreža organizacij, ki delujejo na področju mladih, ki so vključene v mladinsko delo.

Mladi v akciji (Youth in Action) > Akcija 5 - Evropsko sodelovanje na mladinskem področju (Support for European cooperation in the youth field)
Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Nepridobitne organizacije in združenja.

Vseživljenjsko učenje > Comenius > Individualna mobilnost (Mobility of Inividuals)


Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Posamezniki v okviru svojih organizacij ali institucij, ki delujejo na področju predšolskega in šolskega izobraževanja, tudi srednješolskega.

Vseživljenjsko učenje > Comenius > Partnerstva (Partnerships)


Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Vrtci, osnovne in srednje šole, šole za otroke s posebnimi potrebami in glasbene šole.

Vseživljenjsko učenje > Comenius > Večstranski projekti (Multilateral Projects)


Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Vrtci, osnovne in srednje šole, šole za otroke s posebnimi potrebami ter glasbene šole, združenja, neprofitne in nevladne organizacije s področja šolskega izobraževanja, strokovne organizacije s področja izobraževanja, visokošolske organizacije.

Vseživljenjsko učenje > Comenius > Mreže (Networks)


Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Vrtci, osnovne in srednje šole, šole za otroke s posebnimi potrebami ter glasbene šole, združenja, neprofitne in nevladne organizacije s področja šolskega izobraževanja. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi lokalne skupnosti in druge ustanove.

Vseživljenjsko učenje > Erasmus > Mobilnost (Mobility of Individuals)


Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Sodelujejo lahko visokošolske izobraževalne institucije (in študentje/profesorji teh institucij), ki izvajajo nacionalno priznane visokošolske programe in pred prijavo pridobijo t.i. Erasmus univerzitetno listino s strani EK.

Vseživljenjsko učenje > Erasmus > Mreže (Networks)


Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
V mreži lahko sodelujejo visokošolski zavodi (institucije), javni zavodi, podjetja in združenja. Projekt v imenu mreže prijavi visokošolski zavod, ki je nosilec Erasmus univerzitetne listine (EUC) za program vseživljenjskega učenja.

Vseživljenjsko učenje > Erasmus > Večstranski projekti (Multilateral projects)


Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Visokošolski zavodi (institucije), ki so nosilci Erasmus univerzitetne listine (EUC).

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig > Grundtvig mobilnost (Mobility of Individuals)
Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Posamezniki (osebe nad 25 let oz. z zaključenim formalnim izobraževanjem) v okviru ustanove, ki deluje na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig > Grundtvig partnerstva (Learning Partnerships)
Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Ustanove, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih. V aktivnostih lahko sodelujejo tudi lokalne skupnosti kot pridruženi partnerji.

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig > Multilateralni projekti (Multilateral projects)
Spodbujanje evropskega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Ustanove, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci > Mobilnost (Mobility of Individuals)
Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Posamezniki lahko pridobijo sredstva iz programa, ne morejo pa se sami prijaviti. Projekte lahko prijavijo le pravne osebe: organizacije in centri s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne organizacije, podjetja ipd.

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci > Večstranski projekti – prenos inovacij (Multilateral Projects – Transfer of Innovation)
Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Organizacije s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja.

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci > Večstranski projekti – razvoj inovacij (Multilateral Projects – Developement of Innovation)
Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Ustanove s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, združenja in predstavniki poklicnega usposabljanja, podjetja in drugi predstavniki delavskih organizacij, vključno z gospodarskimi zbornicami, organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, ustanove, pristojne za politike vseživljenjskega učenja, raziskovalni centri, ki se ukvarjajo s problematiko vseživljenjskega učenja, visokošolske institucije, neprofitne in nevladne organizacije.

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci > Tematske mreže (Thematic Networks)
Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Organizacije, ki izvajajo poklicno izobraževanje in usposabljanje (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja.