Če je rekel evroforum, naj reče še evropol. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Comenius

Spodbujanje evropskega sodelovanja v douniverzitetnem izobraževanju.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 27 % za akcijo Comenius)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Akcija COMENIUS spodbuja mednarodno sodelovanje med šolami in prispeva k boljšemu stalnemu strokovnemu razvoju vseh, ki so neposredno povezani s področjem šolskega izobraževanja. Posebna skrb je namenjena spodbujanju učenja jezikov in razvoju mednarodne zavesti.

Več o krovnem programu >>

Comenius 2 - Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev

Akcija Comenius 2 (izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja) sofinancira mednarodne projekte in mobilnost z namenom strokovnega razvoja posameznikov, ki delajo na področju šolskega izobraževanja.

Kakšne projekte podpira akcija?

Namen akcije je strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju omogočiti, da si pridobijo spretnosti, znanje in vedenje ter razvijajo strategije za bolj kakovostno poučevanje.
V sklopu akcije Comenius 2 sta finančno podprti dve vrsti aktivnosti:

 • Comenius 2.1 - Evropski projekti sodelovanja so namenjeni izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Sofinancirani so projekti, namenjeni razvoju programov usposabljanja učiteljev in razvoju učnih strategij, metod in gradiv za učence ter projekti, ki spodbujajo mobilnost študentov, bodočih učiteljev.
 • Comenius 2.2 - Individualne štipendije za usposabljanje so na voljo posameznikom, ki delajo kot učitelji ali drugi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju in bi se želeli v okviru stalnega strokovnega izpopolnjevanja vključiti v različne vrste mobilnosti v drugih sodelujočih državah.

 • Vrste mobilnosti:
  (a) Comenius asistenti za tuje jezike:
  Podpora za bodoče učitelje tujih jezikov ali učitelje, ki bodo poučevali določen predmet v tujem jeziku. Asistenti preživijo tri do osem mesecev na šoli gostiteljici ali na instituciji za izobraževanje odraslih.
  (b) Individualne štipendije za izobraževanje študentov, bodočih učiteljev/vzgojiteljev
  , in (c) Individualne štipendije za stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev: Štipendije za udeležbo na seminarjih, tečajih ali drugih usposabljanjih, ki potekajo v tujini in trajajo od 1 do 10 tednov.

  Več o akciji Comenius 2: EK / Baza tečajev 2005-2006
  Več o akciji Comenius 2.1: CMEPIUS
  Več o akciji Comenius 2.2: CMEPIUS

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Comenius 2.1: institucije, ki izvajajo izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja; šole; druge institucije (tudi nevladne organizacije in podjetja), aktivne na področju šolskega izobraževanja
  Comenius 2.2: študenti (bodoči učitelji/vzgojitelji); posamezniki, ki delajo kot učitelji ali drugi strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju (vendar le s soglasjem institucije, kjer so zaposleni)

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Romunija, Bolgarija, Turčija)

 • Comenius 2.1: V projektu sodelujejo vsaj tri institucije iz vsaj treh sodelujočih držav, od katerih mora biti vsaj ena članica EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Comenius 2.1: Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju (t.i. centralizirana akcija). Comenius 2.2: Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi CMEPIUS, slovenska nacionalna agencija programa Socrates (t.i. decentralizirana akcija). Za vsako aktivnost v okviru Comeniusa 2 je na voljo po en razpisni rok letno.

  b. Vrsta podpore EU:
  Comenius 2.1: Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta, ki lahko traja 1, 2 ali največ 3 leta.
  Comenius 2.2: Kritje stroškov poti in bivanja v drugi državi in za individualne štipendije še kritje stroškov kotizacije.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Comenius 2.1: Delež sofinanciranja je spremenljiv in odvisen od različnih dejavnikov (razpoložljiva sredstva EU, politika razdeljevanja sredstev ...).
  Comenius 2.2: Finančna podpora je odvisna od trajanja mobilnosti in od države gostiteljice (običajno 500-1.500 EUR).

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Andreja Lenc, Uršula Bajželj (Comenius 2.2.)
  Tel.: (01) 5864 237, 5864 232, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota A3 - Šolsko izobraževanje
  Naslov: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Unit A3 - School Education, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgium
  comenius@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • CMEPIUS: Socrates v šoli
 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh