Evrotunel je modremu sluga, neumnemu evroentuziazem. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Comenius

Spodbujanje evropskega sodelovanja v douniverzitetnem izobraževanju.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 27 % za akcijo Comenius)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Akcija COMENIUS spodbuja mednarodno sodelovanje med šolami in prispeva k boljšemu stalnemu strokovnemu razvoju vseh, ki so neposredno povezani s področjem šolskega izobraževanja. Posebna skrb je namenjena spodbujanju učenja jezikov in razvoju mednarodne zavesti.

Več o krovnem programu >>

Comenius 3 - Mreže Comenius

Comenius 3 podpira povezovanje Comenius projektov v tematske mreže (mreže Comenius) in s tem spodbuja evropsko sodelovanje in inovativnost v šolskem izobraževanju na različnih tematskih poročjih.

Kakšne projekte podpira akcija?

Namen akcije je vzpostaviti ali utrditi medsebojno sinergijo in razširjati pozitivne dosežke ter inovativne prakse, ideje in rezultate ter dajati projektom trajno vrednost.
Comenius mreže so namenjene razvoju sodelovanja na posameznih tematskih področjih (prednostna tematska področja so enaka kot za celoten program Comenius: npr. evropska razsežnost v šolskem izobraževanju, medkulturno izobraževanje, učenje jezikov, inovativnost v šolskem izobraževanju, vključno z uporabo IKT v izobraževanju).
Podpora je namenjena aktivnostim, ki spodbujajo:
(a) evropsko sodelovanje (izmenjava informacij, usposabljanje koordinatorjev projektov, podpora novim projektom, razširjanje primerov dobre prakse ...);
(b) inovativnost v izobraževanju in uporabo dobre prakse na posameznih tematskih področjih (primerjalne analize, študije primerov, organiziranje seminarjev ali konferenc ...).

Več o akciji Comenius 3: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Izobraževalne in druge institucije (tudi npr. lokalne oblasti, raziskovalni centri ...), ki so vključene v projekte Comenius 1 in 2 ali so v takšnih projektih sodelovale.

b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Romunija, Bolgarija, Turčija)

 • Partnerstvo, ki predlaga vzpostavitev Comenius mreže, mora biti sestavljeno iz institucij iz najmanj 6 različnih držav, ki sodelujejo v programu Socrates.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Evropska komisija v Bruslju (t.i. centralizirana akcija).

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov delovanja mreže (stroški osebja, potni stroški in stroški bivanja, oprema in dokumentacija, splošni režijski stroški ...).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Projekti mrež lahko trajajo (in so sofinancirani) 1, 2 ali največ 3 leta. Finančna podpora je odvisna od vrste projekta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Andreja Lenc
  Tel.: (01) 5864 237, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota A3 - Šolsko izobraževanje
  Naslov: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Unit A3 - School Education, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgium
  comenius@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • CMEPIUS: Socrates v šoli
 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh