Evrososedstvo je modremu sluga, neumnemu evrobankovec. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

6. okvirni program (6th Framework Programme)

Okvirni program EU za raziskave in tehnološki razvoj.

Trajanje programa: 2002 - 2006
Proračun programa: 17.500 mio EUR

Cilj programa je ustvarjanje skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA – European Research Area), zato je program naravnan k integraciji raziskovalcev in raziskovalnih kapacitet Evropske skupnosti. Je glavni instrument za izvajanje nove skupne evropske raziskovalne politike, saj si je EU zadala, da postane najbolj konkurenčno gospodarstvo na svetu.

Več o krovnem programu >>

7. prioriteta: Državljani in upravljanje v družbi znanja (CITIZENS)

Program podpira uresničevanje zamisli promoviranja znanosti v interakciji z družbo. V praksi to pomeni ustvarjanje komunikacije med raziskovalci vseh ved, družbo, njenimi državljani in upravitelji.

Kakšne projekte podpira akcija?

Program oz. sedma prioriteta CITIZENS, ki ima na voljo 225 mio EUR (2002-2006), vključuje dve tematski področji:

 • CITIZENS-1
 • : družba znanja in socialna kohezija
  1. Pospeševanje ustvarjanja, razširjanja in uporabe znanja ter njegov vpliv na ekonomski in socialni razvoj
  2. Možnosti in izbire za razvoj družbe znanja
  3. Raznolikost poti k družbi znanja

 • CITIZENS-2
 • : državljanstvo, demokracija in nove oblike upravljanja

  1. Posledice evropske integracije in širitve za upravljanje in državljane
  2. Opredelitev področij odgovornosti in nove oblike upravljanja
  3. Reševanje konfliktov ter vzpostavitev miru in zakonitosti
  4. Nove oblike državljanstva in kulturne identitete

  Za vsako prioriteto obstajajo posebni instrumenti, ki opredeljujejo način izvajanja projekta:
 • Mreže odličnosti
 • (Network of Excellence - NoE) so namenjene krepitvi odličnosti s ciljem reševanja težav na področju razdrobljenosti evropskih raziskav, katerih temeljni rezultat je prestrukturiranje načina izvedbe raziskav in vzpostavitev trajnejše integracije raziskovalnih aktivnosti sodelujočih.
 • Integrirani projekt
 • (Integrated Project – IP) je večpartnerski in namenjen izvajanju ciljno usmerjenih raziskav, katerih rezultat je novo znanje, ki naj bi pripomoglo k boljši konkurenčnosti gospodarstva EU. Posredno spodbuja integracije raziskovalnih institucij z gospodarskimi organizacijami. Integracija znotraj projektov se lahko izvaja v različnih oblikah integracije: vertikalne, horizontalne, sektorske, finančne in integracijske aktivnosti. Pri IP je poudarek na delu v okviru konkretnih projektov in prenosu znanja v gospodarski sektor.
 • Specifični ciljno raziskovalni projekti
 • (Specific Targeted Research Projects – STREP) so namenjeni izboljšanju evropske konkurenčnosti, reševanju družbenih problemov, tehnološkim inovacijam izdelkov/storitev. STREP projekti so manjšega obsega in vključujejo demonstracijske in inovacijske aktivnosti.
 • Koordinacijske aktivnosti
 • (Coordination Action – CA) so namenjene promociji in podpiranju mreženja ter koordinaciji raziskovalnih in inovativnih aktivnosti. Upravičene aktivnosti: organizacija konferenc, strokovnih srečanj, predstavitve študij, izmenjave strokovnjakov in razširjanje dobrih primerov iz prakse in vzpostavitev skupnega informacijskega sistema in ekspertnih skupin.
 • Specifične podporne aktivnosti
 • (Specific Support Action – SSA) so namenjene podpori izvajanja 6. okvirnega programa in pomoči pri pripravi naslednjega okvirnega programa. Posebnost instrumenta je, da ga lahko prijavi tudi samo en pravni subjekt.

  Vsak razpis točno določa, kateri instrumenti se lahko uporabijo za izvajanje projekta. Pri vsakem instrumentu lahko sodelujejo najmanj 3 prijavitelji iz različnih držav članic EU ali pridruženih članic, med njimi pa najmanj 2 iz držav članic EU ali držav kandidatk.

  Več o instrumentih: EK (pdf)
  Več o programu CITIZENS: RTD - Raziskave in razvoj v Sloveniji / CORDIS

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Raziskovalne ustanove (univerze, inštituti ipd.), samostojni raziskovalci in podjetja, ki se ukvarjajo z razvojno raziskovalno (RR) dejavnostjo.
  Projekti praviloma vključujejo več partnerjev, povezanih v konzorcij. V nekaterih primerih (npr. CA, SSA) pa so lahko prijavitelji in izvajalci tudi posamezniki ali posamezna podjetja in institucije.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA,
 • države kandidatke (Bolgarija, Hrvaška, Romunija in Turčija),
 • Izrael in Švica.

 • V nekaterih primerih so finančna sredstva predvidena tudi za tretje države (ki niso članice 6. okvirnega programa), vendar le, če jih k sodelovanju povabijo prijavitelji iz sodelujočih držav.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpise Evropska komisija za posamezne sklope objavlja do dvakrat letno. Vsak razpis določa posamezne podteme in znotraj njih instrumente, ki so na razpolago. Instrumenti določajo, na kakšen način mora konzorcij organizirati svoje delo.
  Pri razpisu za prvi in drugi instrument (NoE in IP) je predvidena dvostopenjska evalvacija, za ostale pa enostopenjska.

  b. Vrsta podpore EU:

  Mreže odličnosti (NoE): Sofinancirane so aktivnosti, ki povezujejo raziskovalce in institucije: integracijske aktivnosti, združeni raziskovalni programi, širjenje odličnosti, upravljanje s konzorcijem.
  Integracijski projekt (IP): sofinanciranje upravičenih aktivnosti projekta (raziskave, demonstracije, izobraževanje, aktivnosti, povezane z inovativnostjo in upravljanjem konzorcija).
  Specifični ciljno raziskovalni projekti (STREP): sofinanciranje upravičenih aktivnosti projekta (raziskovanje, demonstracije, izobraževanje, aktivnosti, povezane z inovativnostjo, upravljanje konzorcija).
  Koordinacijske aktivnosti (CA): sofinanciranje upravičenih aktivnosti projekta (seminarji, delavnice, analize, izmenjava osebja ipd.).
  Specifične podporne aktivnosti (SSA): sofinanciranje upravičenih aktivnosti projekta (srečanja, seminarji, delavnice, konference, študije, analize, publikacije, znanstvene nagrade in tekmovanja, upravljanje konzorcija).

  c. Delež sofinanciranja EU:

  Mreže odličnosti (NoE): od 3 do 4 mio EUR letno na projekt (oz. do 25 % stroškov projekta), ki lahko traja vsaj 5 do 7 let. Višina podpore je odvisna od števila partnerjev in prioritetnega področja znotraj programa.
  Integracijski projekt (IP): od 3 do 4 mio EUR letno na projekt, ki običajno traja od 3 do 5 let, saj zgornja meja trajanja ni določena. Delež podpore EU za upravičene aktivnosti: do 50 % za raziskave, do 35 % za demonstracije in 100 % za izobraževanje.
  Specifični ciljno raziskovalni projekti (STREP): od 0,7 do 1,2 mio EUR letno na projekt (oz. do 50 % stroškov projekta), ki običajno traja 2 do 3 leta, lahko pa tudi več.
  Koordinacijske aktivnosti (CA): od 0,6 do 0,9 mio EUR letno na projekt (oz. do 100 % stroškov projekta), ki lahko traja od 1,5 do 3 let.
  Specifične podporne aktivnosti (SSA): od 30.000 do 1 mio EUR na projekt (oz. do 100 % stroškov projekta), ki lahko traja od 9 mesecev do 2,5 let.

  Več o sofinanciranju projektov v priročniku (pdf), od s. 7 dalje: EK

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Javna agencija za raziskovalno dejavnost
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Blaž Golob
  Tel.: (01) 478 47 34, Fax: (01) 478 47 19
  http://www.arrs.gov.si/sl/

  Pristojno ministrstvo
  Glej pristojno nacionalno agencijo.

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za raziskave
  Naslov: European Commission, RTD K3, Social and Human Societies Research, B-1049 Brussel, Belgium
  Kontaktna oseba: Peter Fish
  Tel.: + 32-2-295-24-68
  rtd-citizens@cec.eu.int
  http://www.cordis.lu/citizens/home.html

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Članki o uspešnih projektih

 • Univerza v Ljubljani, CONNEX - Connecting Excellence on European Governance
 • Univerza v Ljubljani, FDV: DIOSCURI - Eastern Enlargement - Western Enlargement. Cultural Encounters in the European Economy and Society After the Accession
 • Univerza v Ljubljani, FDV: EUROREG - Changing interests and identities in European border regions: EU policies, ethnic minorities and socio-political transformation in member states and accession countries

 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh