Česar evroantagonist ne vidi, tega evropopevčica ne želi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Socrates > Comenius

Spodbujanje evropskega sodelovanja v douniverzitetnem izobraževanju

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR (ok. 27 % za akcijo Comenius)

SOCRATES je program EU s področja izobraževanja, ki obsega osem akcij: šolsko izobraževanje (COMENIUS); visokošolsko izobraževanje (ERASMUS); izobraževanje odraslih in druge izobraževalne poti (GRUNDTVIG); učenje in poučevanje jezikov (LINGUA); odprto učenje in učenje na daljavo/IKT v izobraževanju (MINERVA); spremljanje in vpeljevanje novosti; skupne akcije; dopolnilne aktivnosti ter pripravljalne obiske.
Akcija COMENIUS spodbuja mednarodno sodelovanje med šolami in prispeva k boljšemu stalnemu strokovnemu razvoju vseh, ki so neposredno povezani s področjem šolskega izobraževanja. Posebna skrb je namenjena spodbujanju učenja jezikov in razvoju mednarodne zavesti.

Več o krovnem programu >>

Comenius 1 - Šolska partnerstva

Comenius 1 (šolska partnerstva) prispeva k doseganju splošnih ciljev programa Comenius s podporo mednarodnim partnerstvom med šolami.

Kakšne projekte podpira akcija?

Šole lahko v okviru akcije Comenius 1 zaprosijo za finančno podporo za različne vrste projektov:

 • Comenius šolski projekti so namenjeni krepitvi evropske razsežnosti v izobraževanju s podporo mednarodnega sodelovanja v okviru teme skupnega zanimanja med šolami. Projekti omogočajo udeležencem izmenjavo izkušenj, spoznavanje različnih pogledov na evropsko kulturno, socialno in ekonomsko raznolikost.
 • Comenius jezikovni projekti podpirajo bilateralna partnerstva, ki temeljijo na učenju tujih jezikov. Prednost imajo manj razširjeni evropski jeziki. Osnovni namen je učenje tujih jezikov ob delu na izbrani temi skupnega projekta. Projekti vključujejo tudi medsebojne izmenjave.
 • Comenius šolski razvojni projekti združujejo šole z namenom izmenjave izkušenj in primerjave metod poučevanja, organizacije in vodenja ali skupnega projektnega dela na izbrani temi.
 • Pripravljalni obiski omogočajo srečanja potencialnih partnerjev z namenom opredelitve projekta, ki naj bi ga skupaj pripravili v okviru programa Socrates (opredelitev ciljev in metod projekta, vloge partnerjev, delovnega načrta izvedbe projekta, proračuna in promocije projekta, priprava prijavnih obrazcev itd.). Iz ene organizacije se podpre praviloma le eno osebo.
 • Pridobitev asistenta za tuj jezik: Šole, ki so upravičene do sodelovanja v akciji Comenius 1, in institucije za izobraževanje odraslih lahko za obdobje od 3 do 8 mesecev pridobijo asistenta tujega jezika. Asistenti tujih jezikov od svoje nacionalne agencije prejmejo finančno podporo za kritje stroškov bivanja in potnih stroškov.


 • Več o akciji Comenius 1: CMEPIUS / CMEPIUS - Pripravljalni obiski / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Vrtci, osnovne šole, srednje in višje strokovne šole ter šole za otroke s posebnimi potrebami. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi lokalne skupnosti in druge organizacije.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Romunija, Bolgarija, Turčija)

 • V akcijah Comenius šolski projekti in Comenius šolski razvojni projekti morajo partnerstvo sestavljati najmanj tri šole iz najmanj treh držav, ki sodelujejo v programu Socrates. V akciji Comenius jezikovni projekti je partnerstvo sestavljeno iz dveh šol iz dveh držav, ki sodelujeta v programu Socrates. Za vse tri vrste projektov velja, da mora biti vsaj eden od partnerjev iz ene od držav članic EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi slovenska nacionalna agencija za program Socrates (CMEPIUS).

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora (šolski projekti, jezikovni projekti, šolski razvojni projekti) je sestavljena iz dveh delov: določen znesek za sofinanciranje projektnih stroškov in spremenljiv znesek za kritje stroškov mednarodnih poti in bivanja v tujini. Finančno je lahko projekt podprt največ tri zaporedna šolska leta.
  Pripravljalni obiski: Prednost pri financiranju (podpora za kritje stroškov poti in bivanja) imajo šole, ki še niso sodelovale v programu Socrates ali še niso prejele podpore EU.
  Asistenti dobijo štipendijo za kritje stroškov mobilnosti (potni stroški in mesečni prispevek za stroške bivanja). Šola, ki asistenta sprejme, ne dobi nobene finančne podpore!

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Socrates
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Andreja Lenc, Eva Jurman (jezikovni del)
  Tel.: (01) 5864 237, (01) 5864 232, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota A3 - Šolsko izobraževanje
  Naslov: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Unit A3 - School Education, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles
  comenius@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/soc...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • CMEPIUS: Socrates v šoli (brošura primerov dobre prakse 2005)
 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh