Evropristopnica ni evroborza. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladina (Youth programme)

Akcija 5 - Podporne aktivnosti

Trajanje programa: 2002-2006
Proračun programa: 520 mio EUR
Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladinske izmenjave), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba-EVS), Akcija 3 (Mladinske pobude in aktivnosti po opravljeni prostovoljni službi), Akcija 4 (Skupne aktivnosti) in Akcija 5 (Podporne aktivnosti).

Več o krovnem programu >>

Akcija 5 - Podporne aktivnosti

Aktivnosti podpirajo in dopolnjujejo ostale akcije programa Mladina, tako da utrdijo in povečajo njihove koristi, nadaljujejo in razvijajo inovativne akcije na ravni Skupnosti in spodbujajo kvaliteto projektov.

Kakšne projekte podpira akcija?

Devet tipov aktivnosti, ki so upravičene za podporo in morajo imeti neprofiten značaj:

 • praktično usposabljanje (izobraževalni obisk na delovnem mestu) omogoča mladinskim delavcem, da pridobijo izkušnje za organizacijo mednarodnega projekta z delom v partnerski organizaciji v določenem obdobju
 • obiski za preverjanje izvedljivosti omogočajo vodjem projektov, da se o ideji projekta pogovorijo, še preden pripravijo prošnjo za sprejem projekta v program, Akcija 1 ali 2
 • seminarji za iskanje partnerskih organizacij omogočajo srečanja potencialnih partnerjev pri projektih v okviru programa Mladina
 • študijski obiski omogočajo spoznavanje predpisov in praks o mladinskem delu v drugih državah
 • seminarji služijo kot orodje za izmenjavo izkušenj in dobre prakse, posvetovanja ali razvoj politik ipd., v povezavi s programom Mladina in mladinsko politiko
 • tečaji usposabljanja za tiste, ki se ukvarjajo z mladinskim delom in neformalnim izobraževanjem, pridobivanje nadaljnih izkušenj in znanj za svoje delo
 • informacije za mlade, kjer gre za podpro izdelave in širjenja informacij ter materiala za usposabljanje, povezanega s programom Mladina
 • večnacionalna partnerstva in mreže, katerih cilj je razvoj novih povezovanj v okviru programa Mladina
 • podpora za kvaliteto in inovativnost, katere namen je vključiti mlade z manj priložnostmi v program Mladina na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

 • Več o Akciji 5: MOVIT / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Mladinski delavci, usposabljevalci, podporno osebje, mentorji, vodje projektov, mladinski voditelji skupine mladih, drugi (neprofitne organizacije in javne ustanove), ki so vključeni ali se zanimajo za neformalno izobraževanje.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija, Turčija)
 • tretje države (JV Evropa, V Evropa in Kavkaz, Mediteranske države, Latinska Amerika - II.prioriteta).

 • Izmenjava mora vključevati vsaj eno državo članico EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisi in število prijavnih rokov so različni za projekte, ki so izbrani na nacionalni ravni (navadno pet) in tiste na evropski (navadno trije).

  b. Vrsta podpore EU:
  Podpora temelji na principu sofinanciranja skupaj z drugimi javnimi in/ali privatnimi prispevki. Višina podpore se razlikuje glede na vrsto aktivnosti projekta in programsko državo, v kateri se predloži prošnja za sprejem projekta v program.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora je odvisna od vrste aktivnosti projekta.
  Več o višini prispevkov: MOVIT

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija za program Mladina
  MOVIT, program Mladina
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Mateja Demšar, Matjaž Dragar
  Tel.: 01 430 47 47, Fax: 01 430 47 49
  program.mladina@mladina.movit.si
  http://mladina.movit.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Urad RS za mladino
  Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jernej Dirnbek
  Tel.: (01) 426 57 01
  http://www.uradzamladino.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za mladino
  Naslov: European Commission, DG EAC, Youth Unit, Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
  Tel.: +32 2 299 11 11
  youth@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.h...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov: MOVIT / EK

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh