Evrorek ni evrolicenca. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo da Vinci

Poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje.

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 1,85 mrd EUR

Program LEONARDO DA VINCI podpira inovativne mednarodne pobude za promocijo znanja, zmožnosti, veščin in spretnosti, ki so potrebne za uspešno integracijo v delovno življenje ter nudi široko področje za povezovanje z drugimi programi EK (Socrates, Mladina, Equal, Strukturni skladi). Podpira pet različnih tipov projektov: Projekti mobilnosti, Pilotski projekti, Projekti jezikovnih znanj in spretnosti, Mednarodne tematske mreže ter Podatkovni materiali.

Več o krovnem programu >>

Projekti mobilnosti

Projekti mobilnosti pomenijo dejanski premik posameznikov na praktično usposabljanje v tujino. Namen teh projektov je pridobivati nova znanja in izkušnje, izboljšati jezikovne spretnosti, utrditi mednarodno sodelovanje in razširiti evropsko dimenzijo v poklicnem usposabljanju.

Kakšne projekte podpira akcija?

Cilj akcije je krepitev evropske dimenzije na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Zaradi različnih ciljnih skupin in trajanja usposabljanja, se projekti mobilnosti delijo v tri skupine: namestitve, izmenjave in študijski obiski (CEDEFOP).

 • Namestitve so namenjene udeležencem, ki se še izobražujejo v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Delovna praksa v tujini se lahko pridobi za študente v podjetjih v tujini, mlade delavce in tiste, ki so končali šolanje v tujini, ter za dijake. Področja dela in trajanje delovne prakse v tujini so različna.
 • Izmenjave so namenjene vsem, ki svoje strokovno znanje in izkušnje prenašajo na druge (izobražujejo). Podpora za izmenjavo izkušenj se lahko pridobi za mentorje, profesorje jezika stroke, menedžerje človeških virov, ipd. Področja dela in trajanje delovne prakse v tujini so različna.
 • Študijski obiski (CEDEFOP, Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja) so nekajdnevna srečanja strokovnjakov poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, njihov namen pa je diskusija in izmenjava izkušenj med udeleženci na področju izbrane tematike ter spoznavanje izobraževalnih sistemov v drugih državah.

 • Več o akciji Projekti mobilnosti: CMEPIUS / TAO / CEDEFOP

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Posamezniki lahko pridobijo sredstva programa, ne morejo pa se sami prijaviti. Projekte lahko prijavijo le pravne osebe: organizacije in centri s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh, vključno z univerzami, raziskovalnimi centri in inštituti, podjetja, zbornice in njihova združenja.

  b. Sodelujoče države:

 • Države članice EU in EFTA
 • države kandidatke (Bolgarija, Romunija in Turčija)

 • V projektu morajo sodelovati institucije iz najmanj dve držav članic EU.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisne in prijavne postopke vodi nacionalna agencija.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov (potni stroški, bivanje in zavarovanje).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Višina sofinanciranja je odvisna od trajanja namestitve / izmenjave (največ 5.000 EUR na udeleženca za najdaljši čas trajanja). Možnosti dodatnega financiranja so na voljo udeležencem s posebnimi potrebami, za mala in srednja podjetja, za kulturno in jezikovno pripravo (razen za izmenjave) in za administracijo.
  CEDEFOP le delno finančno podpre udeležbo na študijskih obiskih (bivanje in potovanje), zato si morajo institucije, ki prijavljajo kandidate, zagotoviti še druge vire financiranja.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija za program Leonardo da Vinci
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Marja Medved
  Tel.: (01) 5864 250, Fax: (01) 5864 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mszs.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in kulturo
  Naslov: European Commission, DG EAC, Directorate Vocational Training, Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Brussels, Belgium
  http://www.socleoyouth.be/static/en/overview/Leona...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov Leonardo da Vinci: TAO

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh