Evronedrček je modremu sluga, neumnemu evropeizacija. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

eLearning

Učenje na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

Trajanje programa: 2000-2006
Proračun programa: 44 milijonov EUR (ok. 7,5 % za akcijo Horizontalne aktivnosti)

Program eLearning predstavlja korak k uresničitvi vizije o tehnologiji, ki bo podpirala vseživljenjsko učenje. Tako naj bi pripomogel k učinkoviti integraciji informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v evropske sisteme izobraževanja in usposabljanja.

Več o krovnem programu >>

Horizontalne aktivnosti

Promocija in razširjanje primerov dobre prakse, izdelkov in storitev, ki so nastali v okviru različnih evropsko ali nacionalno podprtih projektih.

Kakšne projekte podpira akcija?

Poseben poudarek akitivnosti je na razširjanju rezultatov eLearning projektov ter drugih relevantnih informacij, podpori evropskih mrež, specifičnim raziskavam ter sodelovanju z že obstoječimi mednarodnimi projekti v okviru OECD in UNESCO. Dodatno se spodbuja sodelovanje med zasebnimi in javnimi organizacijami.
Več o akciji Horizontalne aktivnosti: CMEPIUS / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Sodelujejo lahko le pravne osebe!

b. Sodelujoče države:
Države članice EU in EFTA.
V projektu morajo sodelovati najmanj tri organizacije (vsaj ena iz EU) iz vsaj treh različnih držav, ki so upravičene do podpore.

Kako do denarja?

a. Razpisi:
Razpisni rok je navadno objavljen enkrat letno. Prijave sprejema EK, ki tudi vodi izbirni in pogodbeni postopek.

b. Vrsta podpore EU:
Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

c. Delež sofinanciranja EU:
Podpora bo znašala od 200.000 do 500.000 EUR (od 50-80 % upravičenih stroškov projekta).

Kje dobim dodatne informacije?

Pristojna nacionalna agencija
Nacionalna agencija za program eLearning
CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Robert Marinšek
Tel.: (01) 5864 239, Fax: (01) 5864 231
http://www.cmepius.si/

Pristojno ministrstvo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Oddelek za EU zadeve
Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Jelka Arh
jelka.arh@gov.si
http://www.mszs.si/

Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
GD za izobraževanje in kulturo
Multimedia: Culture-Education-Training
Naslov: European Commission, DG EAC Multimedia: Culture-Education-Training, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B100 3/8, B-1049 Bruxelles/Brussels
Elearning@cec.eu.int
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes...

Je komu v Sloveniji že uspelo?

Seznam uspešnih projektov
Študija primerov: NESTA Futurelab

nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh