Evroinšpekcija je modremu sluga, neumnemu evrooptimist. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

eVsebinePlus - ICT PSP

Podpira razvoj in uporabo evropskih digitalnih vsebin na internetu in jezikovno raznolikost evropskih spletnih strani.

Trajanje programa: 2005-2008
Proračun programa: 149 milijonov EUR

Program eVsebine se je iztekel 31. decembra 2008. Od januarja 2009 se projekte s področja digitalnih vsebin sofinancira v okviru PODPORNEGA PROGRAMA ZA IKT (Information and Communications Technologies Policy Support Programme – ICT PSP). Program ICT PSP se izvaja v okviru okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost. (PSP).
Več o programu: DG Information Society& Media

eVsebinePlus, naslednjik programa eVsebine, so osredotočene na področja delovanja, kot so pospeševanje dostopa do digitalnih vsebin, njihove uporabe in izkoriščenosti na ravni EU; pospeševanje izboljšanja kakovosti in krepitve najboljše prakse, povezane z digitalnimi vsebinami, med ponudniki vsebin in uporabniki ter sektorji; krepitev sodelovanja med zainteresiranimi za digitalne vsebine in ozaveščenost na tem področju.

Več o krovnem programu >>

eVsebine Plus - Kulturne vsebine

Kulturne vsebine obsegajo razvoj interoperabilnih zbirk in predmetov iz različnih kulturnih institucij (npr. knjižnice, arhivi, muzeji) in rešitve za izboljšanje dostopnosti, iskanja in ponovne rabe teh virov.

Kakšne projekte podpira akcija?

V okviru kulturnih vsebin so podprti trije tipi projektov:

 • Ciljni projekti (targeted projects) obravnavajo problemsko orientiran pristop, ki se naslanja na reševanje problemov na mednarodni ravni, namenjeni pa so omogočanju dostopa do ali uporabi digitalnih vsebin.
 • Projekti obogatenja vsebin (content enrichment projects) naj bi prikazali dosežke in koristi obogatenih vsebin s semantičnimi, dobro definiranimi metapodatki z namenom smiselne uporabe in distribucije le teh v večjezikovnem in multikulturnem kontekstu.
 • Tematske mreže (thematic networks) naj bi združile uporabnike in strokovnjake iz različnih držav, da bi podprli in vodili razvoj izboljšanja dostopnosti do digitalnih vsebin na različnih področjih. Aktivnosti naj vključujejo sodelovanje in vrednotenje, izmenjavo informacij med skupinami, ki se ukvarjajo z isto temo, načrte za izboljšanje dostopa do digitalnih vsebin, organizacijo konferenc, izvajajo pa naj tudi vsebinsko obogatene projekte.


 • Kulturne vsebine podpirajo dva komplementarna cilja: (1) promoviranje dostopnosti in uporabe infrastrukture in (2) vzpodbujanje obogatenih vsebin.
  1. Promoviranje dostopnosti in uporabe infrastrukture:
  (a) Ciljni projekti:
  Predstavitev digitalnih kulturnih objektov ali zbirk čez meje in spodbujanje k ponovni rabi takih predmetov; skupno delovanje, podprto s sprejetjem obstoječih standardov, ki se jih lahko uporabi za storitve v okviru kulturnih in znanstveno učnih vsebin.
  Aktivnosti naj vključujejo večjezikovni dostop do vsebin, interoperabilnost med digitalnimi objekti, zbirkami in shranjenimi metapodatki, povezovanje že obstoječih virtualnih in digitalnih knjižnic, muzejev, arhivov in objektov zgodovinskega pomena; interoperabilnost sistemov za avtorizacijsko rabo (npr. izdaja dovoljenj).
  (b) Tematske mreže: koordinirani pristopi za razvoj dostopnosti kulturnih in znanstvenih virov, podpora čezmejnemu povezovanju in opisi zbirk in virov. Aktivnosti naj se naslanjajo na posebne kulturne, znanstvene in/ali učne vsebine in naj bodo izpeljane na podlagi skupnega interesa, s prepoznavnimi skupnimi cilji in močno zavezanostjo vseh partnerjev. Delo naj poteka na skupnem konsenzu, sprejetju skupnega priporočenega modela, načrtov za aktivnosti, nasvetov za oblikovanje politik in združevanja aktivnosti.
  2. Vzpodbujanje obogatenih vsebin (cilj: izboljšati kvaliteto digitalnih kulturnih vsebin):
  (a) Projekti obogatenja vsebin: obogatiti kulturne, znanstvene, učne vsebine s semantično dobro definiranimi metapodatki ob uporabi primernih orodij, z namenom omogočiti kvalitetne vsebinske storitve. Prikazati koristi takega postopka (razpoznavnost, raziskovanje, ponovna raba, določitve in združitve) za čezmejno večjezikovno in multikulturno rabo. Kjer je možno, naj se vključijo izobraževalne aktivnosti in usposabljanje.
  (b) Tematske mreže: izvajati ukrepe ozaveščanja, namenjene uporabnikom na področju kulturnih, znanstvenih, učnih vsebin (producenti in uporabniki) na podlagi dobrih praks; obogatiti digitalne vsebine in/ali podpirati sodelovanje s projekti obogatenja vsebin. Promovirati dialog in izmenjavo informacij med uporabniki.

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Sodelujejo lahko pravne osebe (javne in kulturne ustanove, podjetja informacijskih tehnologij, založbe, distributerji, jezikovne šole in prevajalske agencije, podjetja internetnih storitev, investitorji, akterji na področju intelektualnih pravic, start-up podjetja).
  Najmanjše ali največje število partnerjev, ki bi morali sodelovati pri projektu, ni formalno določeno. Prijavo lahko odda ena organizacija ali pa konzorcij, ustanovljen v državi članici EU ali drugi državi, ki je upravičena do sodelovanje v programu. Vendar pa mora projekt nujno izkazovati t.im. evropsko dodano vrednost, k temu pa pripomore večje število partnerjev (priporočamo 8 do 12 partnerjev). Aktivnost, ki se izvede v eni državi in vključuje le prijavitelja, težko izkazuje evropsko dodano vrednost.

  b. Sodelujoče države:
  Države članice EU in EFTA.
  Sodelujejo lahko tudi pristopnici Bolgarija in Romunija in državi kandidatki Hrvaška in Turčija, in sicer v skladu z obstoječimi ali pozneje sklenjenimi dvostranskimi sporazumi s temi državami.
  V projektih lahko sodelujejo tudi pravne osebe iz tretjih držav (in mednarodnih organizacij), če sodelovanje učinkovito prispeva k izvajanju programa, vendar niso upravičene do finačne podpore Skupnosti.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisni rok je navadno objavljen enkrat letno. Prijave sprejema EK, ki tudi vodi izborni in pogodbeni postopek.
  Pozor: posamezni razpis lahko vključuje le posamezne vrste projektov!

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov projekta.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Ciljni projekti: do 50 % upravičenih stroškov projekta.
  Projekti obogatenja vsebin: do 80 % neposrednih stroškov (brez splošnih stroškov) za dodajanje metapodatkov že obstoječim vsebinam.
  Tematske mreže: do 100 % za točno določen sklop neposrednih stroškov (brez splošnih stroškov), povezanih s koordinacijo in delovanjem mreže. Upravičeni (razen za koordinatorje projekta) so le potni stroški in nadomestila za potovanja.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Glej pristojno ministrstvo.

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: mag. Samo Zorc
  Tel.: (01) 478 4783, Fax: (01) 478 4665
  evsebine.mid@gov.si
  http://www.mvzt.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za informacijsko družbo in medije
  Naslov: European Commission, eContentplus Programme Office, DG Information Society and Media - Directorate E, EUFO 01/181, L-2920 Luxembourg, Fax: +352 4301 30269
  econtentplus@cec.eu.int
  http://europa.eu.int/information_society/activitie...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Primer uspešnega projekta: reUSE (projekt s slovenskima partnerjema NUK in FGG), Content Village (baza uspešnih projektov)

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh