Če je rekla evropuding, naj reče še evrodopisnica. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Comenius

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 13 % za program Comenius)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Individualna mobilnost (Mobility of Inividuals)

Individualna mobilnost omogoča posameznikom, da se izven države bivanja udeležijo tečajev, opravijo strokovno prakso ipd., pri čemer pridobijo nova znanja in izkušnje s področja poučevanja.

Kakšne projekte podpira akcija?

V okviru akcije Individualna mobilnost je možno pridobiti sredstva za naslednje vrste mobilnosti:

 • Individualna mobilnost dijakov – informacije o akciji bodo na voljo predvidoma do konca leta 2007, prijave pa bodo možne v letu 2008.
 • Stalna strokovna izpopolnjevanja so namenjena od 1- do 6-tedenskemu izpopolnjevanju učiteljev in ostalih strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih institucij, ki potekajo v tujini v obliki tečajev, neformalnega učenja z namestitvijo v obrti ali podjetju, lahko tudi v javnem sektorju ali nevladni organizaciji, ter udeležbi na evropski konferenci ali seminarju s področja predšolskega ali šolskega izobraževanja.
 • Comenius asistenti spodbuja bodoče učitelje vseh predmetov, da pridobijo prve izkušnje poučevanja v drugi evropski državi. Namestitev asistenta traja najmanj 3 mesece in največ 1 šolsko leto (10 mesecev).
 • Pripravljalni obiski so namenjeni šolam in drugim izobraževalnim institucijam kot pomoč pri iskanju partnerskih institucij za pripravo projektov Šolska partnerstva. Obisk lahko poteka kot obisk partnerske institucije v drugi državi, ki sodeluje v programu VŽU, ali kot udeležba na seminarju za iskanje partnerskih institucij, ki ga organizira pristojna nacionalna agencija.

  Več o akciji Individualna mobilnost: CMEPIUS / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Posamezniki v okviru svojih organizacij ali institucij, ki delujejo na področju predšolskega in šolskega izobraževanja, tudi srednješolskega.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU)
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)
 • države kandidatke (Turčija)

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi slovenska nacionalna agencija za program VŽU (CMEPIUS). Za strokovna izpopolnjevanja so predvideni trije razpisni roki letno.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov (potni stroški, stroški bivanja, itd.).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora je sestavljena iz dveh delov: določen znesek za sofinanciranje projektnih stroškov in spremenljiv znesek za kritje stroškov mednarodnih poti in bivanja v tujini.
  Strokovna izpopolnjevanja: Sofinanciranje je namenjeno kritju potnih stroškov, stroškov bivanja, kotizaciji in stroškom jezikovne priprave, če je upravičena.
  Comenius asistenti: Sofinanciranje je namenjeno kritju potnih stroškov, stroškov bivanja in jezikovni pripravi, če je potrebna.
  Šole gostiteljice, ki želijo pridobiti Comenius asistenta za podporo pri različnih šolskih aktivnostih, lahko zanj zaprosijo, finančne podpore pa ne prejmejo.
  Pripravljalni obiski: Sredstva so na voljo za sofinanciranje pripravljalnih obiskov in kontaktnih seminarjev. Obiski, ki so upravičeni do podpore, lahko trajajo največ 1 teden.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Urša Bajželj, Eva Jurman
  Tel.: 01/ 58 64 252, 01/ 58 64 232, Fax: 01/ 58 64 231
  comenius@cmepius.si
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Unit A3 - School Education, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Comenius Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh