Zrno na zrno - evroporočilo, kamen na kamen - evroblablafon. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Comenius

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 13 % za program Comenius)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanja odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Mreže (Networks)

Akcija je namenjena izboljšanju izobraževanja na določenih področjih, vzpostavitvi povezovanja sorodnih projektov, širitvi dobre prakse ipd. Spodbuja povezovanje izobraževalnih institucij in organizacij, vključenih v večstranske projekte s sorodno tematiko.

Kakšne projekte podpira akcija?

Mreže bodo sestavljale platforme za pomoč posameznikom in institucijam, vključenim v program Comenius, z namenom utrditi njihovo medsebojno sodelovanje tudi po končanem projektu, in forume za oblikovanje, skupno identificiranje in promoviranje inovacij in dobrih praks s področja, na katerem delujejo. V mreže naj bi se vključevale institucije, ki že sodelujejo ali že imajo izkušnje s Comenius projekti.

Podprte bodo naslednje aktivnosti:
- spodbujanje evropskega sodelovanja (izmenjava informacij, usposabljanje koordinatorjev projektov, spodbujanje novih projektov, širitev rezultatov projektov in primerov dobrih praks)
- promocija inovacij in dobrih praks na področju šolskega izobraževanja (primerjalne analize, študije primerov, oblikovanje priporočil, organizacija delovnih skupin, seminarjev, konferenc itd.)
- aktivnosti, povezane s koordinacijo in upravljanjem projektov.

Več o akciji Mreže: EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Vrtci, osnovne in srednje šole, šole za otroke s posebnimi potrebami ter glasbene šole, združenja, neprofitne in nevladne organizacije s področja šolskega izobraževanja. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi lokalne skupnosti in druge ustanove.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU)
 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)
 • države kandidatke (Turčija)

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodita Evropska komisija in Izvršna agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA). Predviden je en razpisni rok letno.

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov delovanja mreže (stroški osebja, potni stroški in stroški bivanja, oprema in dokumentacija, splošni režijski stroški, ipd.).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Projekti mrež lahko trajajo (in so sofinancirani) 1, 2 ali največ 3 leta. Finančna podpora je odvisna od vrste projekta in znaša do 150.000 EUR na leto oz. največ 75 % vrednosti celotnega projekta.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: mag. Robert Marinšek
  Tel.: 01/ 58 64 239, Fax: 01/ 58 64 231
  comenius@cmepius.si
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Oddelek za EU zadeve
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jelka Arh
  Tel.: 01/ 478 43 84, Fax: 01/ 478 47 24
  jelka.arh@gov.si
  http://www.mss.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Unit A3 - School Education, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Comenius Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh