Če je rekla evrostolček, naj reče še evropesimizem. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Vseživljenjsko učenje > Erasmus

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 6,97 mrd EUR (ok. 40 % za program Erasmus)

Vseživljenjsko učenje (VŽU) je program EU s področja izobraževanja, ki obsega štiri akcije: šolsko izobraževanje (COMENIUS), višje in visokošolsko izobraževanje (ERASMUS), poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje (LEONARDO da VINCI) in izobraževanje odraslih (GRUNDTVIG), ki jih dopolnjujejo dodatni ukrepi (razvoj politik, učenje jezikov, informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v izobraževanju in usposabljanju) in program Jean Monnet.

Več o krovnem programu >>

Mobilnost (Mobility of Individuals)

Mobilnost študentov in osebja, zaposlenega na visokošolskih zavodih, z namenom opraviti določen del študijskih obveznosti v drugi državi ter s tem tudi spodbuditi večjo medkulturno izmenjavo, izmenjavo znanj, dobrih praks in doseči večjo usposobljenost osebja, delujočega na visokošolskih zavodih.

Kakšne projekte podpira akcija?

Mobilnost študentov ali učnega osebja z namenom, da opravijo del študijskega programa ali prakse v tujini.

 • Mobilnost študentov (Student Mobility) z namenom študija (3-12 mesecev), da opravijo del študijskih obveznosti izven države bivanja in s tem pridobijo določene izkušnje (drugačen način študija, jezikovno izpopolnjevanje, medkulturno učenje itd.).
 • Mobilnost študentov za prakso (Placement) v določeni organizaciji ali podjetju v drugi državi z namenom pridobiti posebne veščine ter razumevanje drugačnega ekonomskega položaja in kulture te države.
 • Mobilnost učnega osebja za poučevanje (Teaching Assignments) z namenom omogočiti študentom, ki ne morejo oditi na študij v tujino, da se udeležijo določenih predavanj tujih profesorjev na svoji fakulteti, in obenem na ta način spodbuditi univerze, da razširijo svojo ponudbo študijskih aktivnosti.
 • Usposabljanje zaposlenih na visokošolskih zavodih (Training of Staff) vključuje naslednje vrste mobilnosti: izmenjava osebja visokošolskih zavodov in osebja, zaposlenega v podjetjih, administrativno osebje visokošolskih zavodov obišče drug visokošolski zavod ter udeležba učiteljskega osebja z namenom usposabljanja na drugem visokošolskem zavodu.
 • Intenzivni program (Intensive Programme – IP) je kratek program, ki omogoča študentom in osebju visokošolskih zavodov delo v mednarodni skupini z namenom izboljšati poučevanje specifičnih tematik ter z delom v mednarodni skupini izboljšati izobraževalne metode.
 • Intenzivni jezikovni tečaji (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) so specializirani tečaji manj razširjenih jezikov, namenjeni Erasmus študentom, da se mesec dni pred Erasmus izmenjavo intenzivno učijo jezika v državi, kjer bo potekala izmenjava.
 • Organizacija mobilnosti (Organisation of Mobility – OM): predpriprave za izvedbo mobilnosti študentov, profesorjev in drugega osebja visokošolskih zavodov v okviru programa Erasmus (ukrepi za izbor študentov in profesorjev, ki bodo deležni mobilnosti, jezikovna priprava, nudenje informacij in pomoči, akademski in organizacijski dogovori s partnerskimi institucijami itd.)

  Več o akcijah Erasmus: CMEPIUS / EK

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Sodelujejo lahko visokošolske izobraževalne institucije (in študentje/profesorji teh institucij), ki izvajajo nacionalno priznane visokošolske programe in pred prijavo pridobijo t.i. Erasmus univerzitetno listino s strani EK.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP/EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • države kandidatke (Turčija)

 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Informacije o razpisih za mobilnost študentov in profesorjev posredujejo koordinatorji Erasmus na posameznih fakultetah. Nacionalna agencija CMEPIUS, ki upravlja s sredstvi, prenese odgovornost za izbor udeležencev na institucijo, ki posameznika pošilja.

  b. Vrsta podpore EU:
  Finančna podpora za organizacijo mobilnosti pomaga univerzam kriti stroške organizacijskih aktivnosti in je ločena od finančne pomoči za študente in profesorje, ki so vključeni v mobilnost.
  Finančna podpora za mobilnost študentov/profesorjev delno krije stroške, povezane s študijem/predavanji v tujini.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Organizacija mobilnosti: višina podpore je odvisna od števila vključenih mobilnih študentov, profesorjev in drugih zaposlenih.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje
  CMEPIUS, Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
  Naslov: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Neža Pajnič
  Tel.: 01/ 58 64 233, Fax: 01/ 58 64 231
  http://www.cmepius.si/

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Andrej Kotnik
  Tel.: 01/ 478 47 51
  andrej.kotnik@gov.si
  http://www.mvzt.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za izobraževanje in usposabljanje
  Naslov: European Commission, Directorate-General for Education and Culture, Unit B4/Erasmus - Jean Monnet, Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgium
  Tel.: (32-2) 299 11 11
  eac-info@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index...

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • Knjižica Vseživljenjsko učenje

 • Knjižica uspešnih projektov: Erasmus Success Stories: Europe Creates Opportunities

 • ISOC: Baza uspešnih projektov Socrates
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh