Česar evropoložaj ne vidi, tega evrofer ne želi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladi v akciji (Youth in Action)

Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 885 mio EUR

Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladi za Evropo), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba - EVS), Akcija 3 (Mladi v svetu), Akcija 4 (Podporni sistemi na področju mladine), Akcija 5 (Podpora evropskemu sodelovanju na mladinskem področju).

Več o krovnem programu >>

Akcija 1 – Mladi za Evropo (Youth for Europe)

Cilj je povečanje mobilnosti mladih s podporo izmenjav ter razvoj »evropskega državljanstva« in medsebojnega razumevanja s podporo pobud, projektov in akcij mladih, ki se nanašajo predvsem na aktivno vključevanje mladih v demokratično življenje.

Kakšne projekte podpira akcija?

1.1 Projekti mladinskih izmenjav ponujajo mladim med 13. in 25. letom iz različnih držav, da se srečujejo in na ta način spoznavajo različne kulture. Skupine organizirajo izmenjave na določeno temo (vključevanje mladih v družbo, rasizem, ksenofobija, lokalna dediščina, okolje in zloraba drog) ali izmenjavo mladih s skupnim interesom, pri tem pa mora imeti izmenjava izrazito evropsko dimenzijo.

1.2 Mladinske pobude podpirajo programe na lokalni, regionalni in nacionalni ravni (t.i. nacionalne pobude) ter povezovanje podobnih projektov v različnih državah (t.i. transnacionalne pobude), da bi s tem poudarili evropski vidik in izmenjavo izkušenj med mladimi. Podakcija je namenjena mladim med 18. in 30. letom, mladi med 15. in 18. letom pa lahko sodelujejo, vendar ga mora spremljati mladinski delavec ali trener. Mladinska pobuda je projekt, s katerim mladi aktivno in neposredno sodelujejo pri aktivnostih, ki so jih sami zasnovali in v katerih so tudi glavni akterji z namenom razvijanja inovativnosti, podjetnosti in ustvarjalnosti.

1.3 Mladinski demokratični projekti podpirajo sodelovanje mladih med 13. in 30. letom na lokalni, regionalni, nacionalni ali meddržavni ravni, s tem da podpirajo njihovo aktivno udeležbo pri mehanizmih demokratičnega odločanja.

Strukturni ukrepi za Akcijo 1
Ta akcija je usmerjena v razmeroma majhne projekte, namenjena pa je krepitvi vpliva programa s strukturiranim sodelovanjem med različnimi akterji na mladinskem področju, da bi okrepili vpliv aktivnosti, povečali opaznost majhnih projektov, povečali nacionalne in evropske značilnosti projektov, uresničenih na lokalni ravni, ter dosegli kar največjo učinkovitost in uspešnost programa.
Predlagani so naslednji ukrepi: integriranje načel opaznosti in valorizacije, nadaljnje aktivnosti, tematski pristop in povezovanje v mrežo, finančni sporazumi, ki omogočajo predloge z več ukrepi, ter razpis za pilotne projekte tematskega povezovanja v mreže (Pilot projects on thematic networks).

Več o Akciji 1: Vodnik po programu Mladi v akciji / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Neformalne skupine mladih in nepridobitne organizacije ali združenja.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • države kandidatke (Turčija)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisi in število prijavnih rokov so različni za projekte, ki so izbrani na nacionalni ravni (navadno pet) in tiste na evropski (navadno trije).

  b. Vrsta podpore EU:
  Sofinanciranje upravičenih stroškov (potni stroški, pavšalni stroški, stroški neposredno povezani z izvedbo projekta).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja, kar pomeni, da morajo biti za kritje stroškov projekta uporabljeni še drugi viri poleg prispevka iz programa Mladi v akciji. Priporočljivo je, da udeleženci sodelujejo pri aktivnostih pridobivanja sredstev in so tako v celoti vključeni v pripravo projekta. Več o višini prispevkov: MOVIT

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Mladi v akciji
  Zavod MOVIT NA MLADINA
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Matjaž Dragar - mladinske izmenjave, Primož Ferjančič
  Tel.: 01/430 47 47, Fax: 01/430 47 49
  info@mva.si
  http://www.mva.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Urad RS za mladino
  Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jernej Dirnbek
  Tel.: 01/ 426 57 01, Fax: 01/ 369 59 80
  jernej.dirnbek@gov.si
  http://www.uradzamladino.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za mladino
  Naslov: European Commission, DG EAC, Youth Unit, Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
  Tel.: +32 2 299 11 11
  eac-youthinaction@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov v okviru prejšnjega programa Mladina: MOVIT / EK

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh