Če je rekla evrobarometer, naj reče še evropapress. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Mladi v akciji (Youth in Action)

Mednarodno sodelovanje mladih med 13. in 30. letom.

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 885 mio EUR

Program je namenjen mladim in podpira dejavnosti, ki jih izvajajo skupine mladih ali posamezniki znotraj organizacij. Finančna sredstva se lahko pridobi za naslednje aktivnosti: Akcija 1 (Mladi za Evropo), Akcija 2 (Evropska prostovoljna služba - EVS), Akcija 3 (Mladi v svetu), Akcija 4 (Podporni sistemi na področju mladine), Akcija 5 (Podpora evropskemu sodelovanju na mladinskem področju).

Več o krovnem programu >>

Akcija 4 – Podporni sistemi na področju mladine (Youth Support Systems)

Podporni sistemi na področju mladine programa Mladi v akciji prispevajo k razvoju kakovosti struktur pomoči, podpirajo vlogo tistih, ki so aktivni v mladinskem delu in mladinskih organizacijah, razvijajo kakovost programa in spodbujajo aktivno udeležbo mladih državljanov na evropski ravni s podporo organom, ki so aktivni na mladinskem področju na evropski ravni.

Kakšne projekte podpira akcija?

Akcija je razdeljena na 8 podakcij:

4.1 Podpora organizacijam, aktivnim na mladinskem področju na evropski ravni
Ta podakcija ponuja finančno podporo tistim nevladnim organizacijam, ki so aktivne na področju mladine. Njihove aktivnosti morajo prispevati k sodelovanju mladih v javnem življenju in družbi ter k razvoju in izvajanju aktivnosti evropskega sodelovanja na mladinskem področju na splošno. Finančna pomoč je namenjena za kritje operativnih stroškov teh organizacij. Organizacija mora imeti sedež v državi članici programa in vsaj osem podružnic v osmih državah članicah programa.
4.2 Podpora Evropskemu mladinskemu forumu (European Youth Forum)
V okviru te podakcije se dodelijo dotacije/finančna sredstva za podporo tekočim aktivnostim Evropskega mladinskega foruma.
4.3 Usposabljanje in povezovanje v mreže tistih, ki so aktivni pri mladinskem delu in mladinskih organizacijah
Sodelovanje in partnerstva, ukrepi usposabljanja ter izmenjava dobrih praks so najpomembnejši pogoji za razvoj mladinskih organizacij, civilne družbe in udeležencev pri mladinskem delu. Ta podakcija skuša doseči naslednja cilja: a) spodbujanje izmenjav, sodelovanje in usposabljanje na področju evropskega mladinskega dela ter b) podpora razvoju projektov v okviru programa Mladi v akciji.
4.4 Projekti za spodbujanje inovativnosti in kakovosti
Podpora projektom, ki spodbujajo uvajanje, implementacijo in promocijo inovativnih pristopov in kvalitetnih elementov pri neformalnem izobraževanju in mladinskem delu. Inovativni pristopi se lahko nanašajo na vsebino in cilje v skladu z razvojem okvira evropskega sodelovanja na mladinskem področju in/ali uporabljeno metodologijo, ki na področje neformalnega izobraževanja in mladine prinaša nove ideje in pristope.
4.5 Informativne aktivnosti za mlade in aktivne pri mladinskem delu in mladinskih organizacijah
Podpira akcije, ki omogočajo mladim dostop do informacijskih in komunikacijskih servisov z namenom, da omogočijo njihovo udeležbo v javnem življenju in s tem prispevajo k njihovi aktivni in odgovorni državljanski vlogi. Ta podakcija dosega cilj s podporo Evropskega mladinskega portala in podporo evropskim mladinskim promocijam (European Youth Campaigns) - spodbujajo transnacionalna partnerstva in aktivno vključevanje mladih v produkcijo in širjenje informacij s področja mladine.
4.6 Partnerstva
Ta podakcija podpira financiranje partnerstev z regionalnimi oblastmi z dolgoročnim namenom razviti projekte, ki združujejo različne ukrepe programa.
Podpora projektom, ki vključujejo vsaj 2 izmed Akcij 1, 2 in 4.
4.7 Podpora strukturam programa
Finančna podpora nacionalnim agencijam in podobnim organom (SALTO Resource Centre in EURODESK).
4.8 Dodana vrednost programa
Evropska komisija organizira seminarje, kolokvije in srečanja, s katerimi olajša izvajanje programa ter prevzame ustrezne ukrepe informiranja, objavljanja, širjenja informacij ter spremljanja in ocene programa. Takšne aktivnosti se lahko financirajo z dotacijami, prek postopkov javnih naročil ali pa jih neposredno organizira in financira Komisija.

Več o Akciji 4: Vodnik po programu Mladi v akciji / EK

Kdo se lahko prijavi?

a. Pravni subjekti:
Različno glede na akcijo se lahko prijavijo: neformalne skupine mladih, nevladne, neprofitne in nepridobitne organizacije ali evropska mreža organizacij, ki delujejo na področju mladih, ki so vključene v mladinsko delo.

b. Sodelujoče države:

 • države članice EU

 • države EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška)

 • države kandidatke (Turčija)
 • v akciji 4.1 lahko sodelujejo tudi: države zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, črna gora, Hrvaška, NJR Makedonija, Srbija) in nekatere vzhodnoevropske države (Belorusija, Ruska federacija, Moldavija, Ukrajina)
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Razpisi in število prijavnih rokov so različni za projekte, ki so izbrani na nacionalni ravni (navadno pet) in tiste na evropski (navadno trije).

  b. Vrsta podpore EU:
  Višina podpore se razlikuje glede na vrsto aktivnosti projekta in programsko državo, v kateri se predloži prošnja za sprejem projekta v program.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora poteka po načelih sofinanciranja, kar pomeni, da morajo biti za kritje stroškov projekta uporabljeni še drugi viri poleg prispevka iz programa Mladi v akciji.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Nacionalna agencija programa Mladi v akciji
  Zavod MOVIT NA MLADINA
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Matjaž Dragar - usposabljanje in povezovanje v mreže
  Tel.: 01/430 47 47, Fax: 01/430 47 49
  info@mva.si
  http://www.mva.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za šolstvo in šport
  Urad RS za mladino
  Naslov: Štefanova 1, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Jernej Dirnbek
  Tel.: 01/426 57 01, Fax: 01/ 369 59 80
  jernej.dirnbek@gov.si
  http://www.uradzamladino.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo
  Enota za mladino
  Naslov: European Commission, DG EAC, Youth Unit, Rue de la Loi, 200, B-1049 Brussels
  Tel.: +32 2 299 11 11
  eac-youthinaction@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/youth/index_en.html

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov
  Baza uspešnih projektov v okviru prejšnjega programa Mladina: MOVIT / EK

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh