Če je rekel evrodesnica, naj reče še evrobesednjak. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Evropa za državljane (Europe for Citizens)

Spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva.

Trajanje programa: 2007–2013
Proračun programa: 215 mio EUR (vsaj 45 % za Akcijo 1)

Program Evropa za državljane (Europe for Citizens) je namenjen spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva, tj. udeležbo državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Finančna podpora se lahko pridobi v okviru štirih Akcij: Aktivni državljani za Evropo (Akcija 1), Aktivna civilna družba v Evropi (Akcija 2), Skupaj za Evropo (Akcija 3) in Aktivno evropsko spominjanje (Akcija 4).

Več o krovnem programu >>

Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo (Active Citizens for Europe)

Spodbuja srečanja, izmenjave in razprave med evropskimi državljani z namenom povezati ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi.

Kakšne projekte podpira akcija?

Akcija Aktivni državljani za Evropo posebej podpira dejavnosti, ki vključujejo državljane, nanašajo pa se na dve vrsti ukrepov: (1) pobratenje mest in (2) projekte državljanov in podporne ukrepe.

Ukrep 1 – Pobratenje mest: Podpora je namenjena dejavnostim, ki vključujejo ali spodbujajo neposredne izmenjave med evropskimi državljani ob njihovi udeležbi v dejavnostih pobratenja mest (town-twinning) ter spodbujajo mrežno povezovanje in sodelovanje med pobratenimi mesti.

 • Ukrep 1.1 Srečanja državljanov v okviru pobratenih mest (town twinning citizens´ meetings) združujejo državljane iz pobratenih mest in tako partnerstvo med občinami izkoriščajo za krepitev medsebojnega poznavanja in razumevanja med državljani in kulturami. Srečanje lahko traja največ 21 dni, vključuje pa vsaj 25 povabljenih udeležencev, in sicer, vsaj 5 iz vsake povabljene občine. Projekt mora vključevati občine iz vsaj 2 držav članic programa, od katerih je vsaj 1 država članica EU.
 • Ukrep 1.2 Mrež pobratenih mest (networks of twinned towns) podpira srečanja državljanov, konference ali strokovne delavnice, ki spodbujajo dolgotrajno, dinamično in večstransko sodelovanje med pobratenimi mesti. Projekt lahko traja največ 24 mesecev, posamezni dogodek pa lahko traja največ 21 dni in mora vključevati vsaj 30 povabljenih udeležencev. Vsaj 30 % udeležencev vsakega dogodka mora biti iz držav članic programa, ki niso država gostiteljica dogodka. Projekt mora vključevati občine iz vsaj 4 držav članic programa, od katerih je vsaj 1 država članica EU.


 • Ukrep 2 – Projekti državljanov in podporni ukrepi: Podpora je namenjena različnim nadnacionalnim in medsektorskim projektom, ki vključujejo državljane v sodelovanje ali razprave o skupnih evropskih vprašanjih na lokalni in evropski ravni.
 • Ukrep 2.1: Projekti državljanov (citizens´ projects) neposredno vključujejo državljane, ki sodelujejo ali razpravljajo o skupnih evropskih vprašanjih na lokalni in evropski ravni. Upravičeni prijavitelji so lokalni organi ali nepridobitna organizacija civilne družbe s pravnim statusom (pravna oseba). Projekt mora vključevati vsaj 5 sodelujočih držav, od katerih je vsaj 1 država članica EU. Projekt lahko traja največ 12 mesecev in mora vključevati vsaj 200 udeležencev (vsaj 20 % udeležencev projekta mora biti iz držav, ki niso država gostiteljica dogodka).
 • Ukrep 2.2 Podporni ukrepi (support measures) podpirajo dejavnosti, katerih cilj je izboljšati kakovost projektov, podprtih v okviru Akcije 1, z izmenjavo dobrih praks in izkušenj, razvojem novih znanj in spretnosti ali usposabljanjem. Upravičeni prijavitelji so združenje ali zveza lokalnih organov ali nepridobitna organizacija s pravnim statusom (pravna oseba). Projekt mora vključevati vsaj 2 sodelujoči državi, od katerih je vsaj 1 država članica EU. Projekt lahko traja največ 12 mesecev.


 • Več o Akciji 1: EZD / Vodnik po programu Evropa za državljane / EK / EACEA

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Občina, v kateri se odvija srečanje, ali njeno združenje za pobratenje oz. odbor pobratenja, javni zavod ali druga nepridobitna organizacija, s pravnim statusom, ki ima sedež v sodelujoči državi. Vodnik po programu za vsak ukrep posebej natančno določa upravičene pravne osebe.

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU
 • državi kandidatki (Hrvaška in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija)
 • Albanija
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Akcija 1 je centralizirana akcija. Prijavni, izborni in pogodbeni postopek vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA) v Bruslju. Vodnik po programu za vsak ukrep Akcije 1 posebej določa število rokov za oddajo projektnih prijav. Koledar razpisnih rokov je dostopen tudi na spletnih straneh EACEA.

  b. Vrsta podpore EU:
  Dotacija in sofinanciranje upravičenih stroškov (npr. namestitev, prehrana, potni stroški, stroški informiranja in promoviranja).

  c. Delež sofinanciranja EU:
  Finančna podpora se izračuna na podlagi pavšalnih zneskov in znaša za projekte srečanj državljanov v okviru pobratenih mest (Ukrep 1.1) najmanj 5.000 in največ 25.000 EUR, za projekte v okviru mrež pobratenih mest (Ukrep 1.2) pa najmanj 10.000 in največ 150.000 EUR.
  Za projekte državljanov (Ukrep 2.1) finančna podpora EU znaša do 60 % vrednosti celotnega projekta oz. najmanj 100.000 in največ 250.000 EUR, medtem ko za podporne ukrepe (Ukrep 2.2) do 80 % vrednosti celotnega projekta oz. najmanj 30.000 in največ 100.000 EUR. Znesek finančne podpore v okviru Ukrepa 2 bo izračunan na podlagi uravnoteženega in podrobnega predvidenega proračuna, izraženega v evrih in predloženega z uporabo preglednice iz prijavnega obrazca.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Informacijska pisarna programa Evropa za državljane
  MOVIT NA MLADINA
  Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Dejan Hribar
  info@ezd.si
  http://www.ezd.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo RS
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Barbara Vodopivec
  Tel.: 01/ 369 58 80
  Barbara.Vodopivec@gov.si
  http://www.mk.gov.si/

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo, Direktorat D (Mladina, šport in državljanstvo)
  Pristojni izvajalec: Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA)
  Naslov: EACEA, Unit P7 Citizenship, Avenue du Borguet, 1 (BOUR 01/25), B-1140 Brussels, Belgium
  Tel.: +32 2 299 11 11 / za Pobratenje mest tudi +32 2 295 26 85 (od torka do četrtka med 9.30 in 12.30), Fax: +32 2 296 23 89
  eacea-p7@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html (EK)

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Članki o uspešnih projektih

  V okviru Ukrepa 1.2. Tematsko mrežno povezovanje pobratenih mest:
  Občina žalec (podizvajalec Razvojna agencija Savinja)

 • Sožitje generacij (razpis 2007)
 • Skrb za okolje - skupna vrednota & cilj evropskih državljanov vseh generacij- mladih, aktivnih odraslih, starejših (razpis 2006)
 • Seznam uspešnih projektov
  Evropa za državljane - primeri dobre prakse: http://ec.europa.eu/citizenship/best_en.html (glej pod Sharing experience)

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh