Boljše evronadzornik v roki kot evrocenter na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

Program Kultura (Culture Programme)

Okvirni program EU za področje kulture. Naslednik programa Kultura 2000 (2000–2006).

Trajanje programa: 2007–2013
Proračun programa: 400 mio EUR (10 % za Sklop 2)

Program Kultura obsega tri sklope, za katere veljajo različna merila in pogoji za sodelovanje, v okviru vseh pa Evropska komisija sofinancira kulturno-umetniške dejavnosti in projekte sodelovanja, ki se izvajajo na evropski ravni.

Več o krovnem programu >>

Sklop 2 – Podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture na evropski ravni

Podpora je namenjena spodbujanju stalne dejavnosti ustanov, ki si prizadevajo doseči cilj splošnega evropskega interesa na področju kulture, ali cilj, ki je sestavni del politike EU na tem področju.

Kakšne projekte podpira akcija?

Podpora v okviru Sklopa 2 je namenjena sofinanciranju operativnih stroškov (tj. stroškov rednega poslovanja) in sicer za štiri (4) vrste kategorij:

1. Ambasadorji so organizacije, ki so zaradi svojega vpliva na področju kulture na evropski ravni zmožne postati evropske »predstavnice« evropske kulture in lahko kot take izpolnjujejo vlogo evropskih kulturnih ambasadorjev.
Organizacije, na katere se še posebej nanaša ta kategorija, so orkestri, pevski zbori, gledališke skupine in plesne skupine, katerih dejavnosti imajo pravo evropsko razsežnost. Dejavnosti organizacije se morajo izvajati v vsaj sedmih državah, ki sodelujejo v programu.

2. Zagovorniške mreže so mreže, ki jih pooblastijo pridruženi člani mreže in zagotavljajo zastopanost posebne kategorije (ali kategorij) kulturnih izvajalcev ali kulturnih področij na evropski ravni. Te mreže morajo obstajati vsaj eno leto.
Mreže morajo združevati člane, ki imajo pravni sedež v vsaj petnajstih državah, ki sodelujejo v programu. če pa so mreže sestavljene iz organizacij, ki zastopajo kulturne izvajalce na nacionalni ravni (kot so nacionalna združenja), mora mreža doseči zastopanost v vsaj desetih državah, ki sodelujejo v programu.

3. Festivali
Upravičene so organizacije, ki organizirajo festival(-e) in izvajajo transnacionalne dejavnosti z jasno evropsko dodano vrednostjo, geografskim dosegom in široko evropsko prepoznavnostjo ter zajemajo vsaj sedem držav, ki sodelujejo v programu. Festivali morajo biti priznani in prepoznavni na evropski ravni ter obstajati vsaj pet let.
Opozoriti je treba, da program ne podpira dejavnosti, povezanih z avdiovizualnim in kinematografskim sektorjem (kot so filmski festivali).

4. Strukture za podporo politiki, ki se nanašajo na Evropsko strategijo za kulturo
Na podlagi evropske strategije za kulturo se lahko podpora zagotavlja organizacijam, ki se dejavno vključujejo v strukturiran dialog z Evropsko komisijo, in združenjem, ki razvijajo politično analizo, ki podpira cilje te strategije.

Znotraj te kategorije se lahko podpirata dve podkategoriji organizacij:

(a) Platforme za strukturiran dialog so platforme civilne družbe s področja kulture, vključene v strukturiran dialog s Komisijo na podlagi evropske strategije za kulturo. Take platforme se morajo odzivati na politične prednostne naloge, ki jih Komisija opredeli v posebnih pozivih za prijavo interesa.
Platforme sestavljajo nevladne organizacije s področja kulture (kot so mreže, fundacije, strokovne organizacije) in s transnacionalno ali evropsko razsežnostjo. če platforma ne obstoji pravno, se lahko pooblasti organizacijo članico, da jo zastopa.

(b) Združenja za analizo politike so združenja različnih vrst zasebnih ali javnih partnerjev (kot so kulturni oddelki nacionalnih, regionalnih ali lokalnih organov, kulturni observatoriji ali fundacije, univerze, specializirane za kulturne zadeve), ki imajo izkušnje z analiziranjem, ocenjevanjem in presojo vpliva kulturnih politik na prednostne naloge, povezane z evropsko strategijo za kulturo.
Podpora omogoča izmenjavo in primerjavo obstoječih podatkov in ocenjevalnih metodologij na nacionalni/lokalni ravni, oblikovanje novih metodologij ali podatkov ter zagotavljanje razširjanja rezultatov na evropski ravni.
Združenja morajo združevati člane s pravnim sedežem v vsaj treh državah, ki sodelujejo v programu.

Več o Sklopu 2:

 • Vodnik po programu Kultura
 • CCP Slovenia
 • EACEA
 • EK
 • Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:
  Prijavijo se lahko javne ali zasebne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z izjemo avdiovizualnih).
  Za vsako kategorijo v okviru Sklopa 2 veljajo posebna pravila glede upravičenosti prijavitelja!

  b. Sodelujoče države:

 • države članice EU (27)
 • države članice EFTA/EGP (Islandija, Lihtenštajn in Norveška)
 • države kandidatke* (Hrvaška, Turčija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija)
 • Srbija, črna Gora, Bosna in Hercegovina*

 • Upravičenost sodelovanja držav kandidatk se določa ob vsakem razpisu glede na sporazume, sklenjene med temi državami in Evropsko komisijo.

  Kako do denarja?

  a. Razpisi:
  Vodnik po programu Kultura (2007-2013) je sestavni del razpisov v okviru sklopa 1 in 2 programa Kultura in velja za celotno obdobje izvajanja programa, tj. do konca l. 2013. Prednost Vodnika je v tem, da so za celotno obdobje znani razpisni roki, poleg tega pa veljajo tudi enaki pogoji za prijavo in izvajanje projektnih aktivnosti.
  Prijave za Sklop 2 so možne enkrat letno, tj. 1. novembra.
  Prijave je treba poslati v Bruselj in sicer Izvajalski agenciji za izobraževanje, AV in kulturo, ki vodi tudi izbirni in pogodbeni postopek.

  b. Vrsta podpore EU:
  Podpora je namenjena za stroške rednega letnega poslovanja, ki jih imajo organizacije upravičenke z izvajanjem delovnega programa. Upravičeni so stroški rednega poslovanja, ki nastanejo v koledarskem letu (1.1.-31.12.), za katerega je bila podpora odobrena.

  c. Delež sofinanciranja EU:
  V okviru Sklopa 2 se dodeli podpora za redno delovanje do največ 80 % letnih upravičenih stroškov organizacije. Najvišji znesek podpore znaša odvisno od kategorije od 50.000 EUR do 600.000 EUR letno.

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojna nacionalna agencija
  Kulturna stična točka v Sloveniji (Cultural Contact Point Slovenia)
  Naslov: Metelkova 6, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Mateja Lazar, Maša Ekar
  Tel.: 01/431 83 85, Fax: 01/430 06 29
  http://www.ccp.si

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za kulturo RS
  Naslov: Maistrova 10, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: Mojca Jan Zoran
  Tel.: 01/369 59 58
  mojca.jan-zoran@gov.si
  http://www.kultura.gov.si

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za izobraževanje in kulturo, Enota za kulturo
  Za izvajanje Programa je pristojna Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo.
  Naslov: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Avenue du Bourget, 1 - BOUR, 04/002, 1140 Brussels, Belgium
  Kontaktna oseba: Corinne Mimran (vodja enote za Kulturo)
  Tel.: +32-2-2991640, Fax: +32-2-2921329
  eacea-info@ec.europa.eu

  Je komu v Sloveniji že uspelo?

  Seznam uspešnih projektov

 • CCP Slovenia – rezultati razpisa za leto 2008
 • CCP Slovenia – rezultati preteklih razpisov
 • EVE – spletna baza uspešnih projektov, financiranih v okviru programov EU Vseživljenjsko učenje, Kultura, Mladi v akciji in Evropa za državljane (DG EAC)
 • EACEA – rezultati uspešnih projektov Programa Kultura (2007-2013)
 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh