Zrno do zrna - evroproračun, kamen na kamen - evrofenomen. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

7. okvirni program

Program EU za raziskave in tehnološki razvoj

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 53,2 miljarde EUR

7. okvirni program je glavno orodje Evropske unije za financiranje raziskav v EU. Deli se na 5 sklopov, ki oblikujejo 5 POSEBNIH PROGRAMOV, izmed katerih vsak vključuje različne podprograme oz. prioritetna področja (t.i. teme, akcije, področja...):
1. Sodelovanje - mednarodno sodelovanje za napredek znanja in tehnologije: 10 tem (ca. 32,4 mrd EUR)
2. Zamisli - temeljne oz. pionirske raziskave: individualni projekti (ca. 7,5 mrd EUR)
3. Ljudje - razvijanje človeskih virov oz. poklicnega potenciala raziskovalcev: 5 akcij (ca. 4,7 mrd EUR)
4. Zmogljivosti - izboljšanje raziskovalnih in inovacijskih sredstev in njihova optimalna uporaba: 7 širokih področij (ca. 4,2 mrd EUR)
5. Nuklearne raziskave: 2 programa (ca. 3,2 mrd EUR)

POZOR: Za (kulturne) institucije, ki jih zanima financiranje raziskovalnih projektov s kulturno in humanistično vsebino, lahko znotraj petih posebnih programov (zlasti 1., 3. in 4.) najdemo področja, ki pokrivajo nekaj zanimivih tematik in oblik projektov. Posamezna področja oz. podprogrami znotraj petih posebnih programov, ki so relevantna tudi za projekte s področja kulture, so v nadaljevanju izpostavljeni v odebeljenem tisku.

Več o krovnem programu >>

SODELOVANJE (Cooperation)

3. tema: Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

Cilj tretjega tematskega sklopa pod imenom Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) je izboljšati konkurenčnost evropske industrije, s tem pa izpolniti potrebe današnje družbe in gospodarstva. IKT leži v središču prizadevanja za gradnjo družbe znanja, s čimer neposredno vpliva na blaginjo ljudi in zmanjšuje posledice digitalne vrzeli in socialne izključenosti.

Kakšne projekte podpira akcija?

Za tematski sklop oz. program IKT je na voljo 9,1 milijard EUR (2007 - 2013). Je finančno najbolj podprta tema v tem programu.

VSEBINSKA PODROČJA
Program IKT je razdeljen na področja strateškega interesa oz. SEDEM IZZIVOV, ki opredeljujejo vsebinska področja programa:

 • Izziv 1: Dolgoročne in zaupanja vredne mreže in storitvene infrastrukture 

 • Izziv 2: Kognitivni sistemi, interakcija in robotika 

 • Izziv 3: Komponente, sistemi in inženirstvo

 • Izziv 4: Digitalne knjižnjice in vsebina
  Znotraj tega programa sta zanimivi dve akciji:
  (1) DigiCULT: "Digitalne knižnjice in digitalno shranjevanje" (Digital libraries and digital preservation) in
  (2) TeLearn: "Tehnološko napredno učenje" (Technologically enhanced learning).
  Za več informacij glej CORDIS

 • Izziv 5: Naproti trajnostni in osebni zdravstveni oskrbi

 • Izziv 6: IKT za mobilnost, okoljsko trajnost, energetsko izkorisčenost

 • Izziv 7: IKT za neodvisno življenje, vključenost in upravljanje (governance)
  Zanimiva je akcija "Dostopna in vključujoča IKT" (Accessible and Inclusive ICT), ki je namenjena raziskavam s področja povezave med IKT in mladino, socialnimi skupinami itd. Za več informacij glej CORDIS

 • Prihodnost in prihajajoče tehnologije

 • VRSTE PROJEKTOV = sheme financiranja
  Vsaka tema je podrobneje opredeljena v vsakoletnih "delovnih programih", ki definirajo tudi letni proračun za posamezno temo. Denar se projektom razdeljuje glede na posamezne "sheme financiranja", ki opredeljujejo vrsto in način izvajanja projektov.
  V okviru programa IKT se podpora EU dodeli na podlagi TREH SHEM FINANCIRANJA (I.-III.), ki obsegajo 5 instrumentov financiranja (1.-5.):

  I. PROJEKTI SODELOVANJA
  1. Male in srednje osredotočene raziskovalne akcije ("STREP" - Small and medium scale focused research actions): so namenenjene generiranju znanja in izboljšavi evropske konkurenčnosti, reševanju družbeno pomembnih problemov, pa tudi razširjanju znanstvenih inovacij, ki jih je nemogoce tržiti na trgu, in razširjanju znanja. Gre za manjše projekte, kjer lahko konzorcij sestavlja med 6 in 15 skupin iz industrijih panog, pa tudi MSPjev, raziskovalnih ustanov in univerz.
  2. Veliki integrirani projekti ("IP" - Large scale integration projects) so namenjeni večjim in bolj ambicioznim projektom z različnimi aktivnostmi in primerno upravljalno strukturo, ki pa so lahko fleksibilni v sami izpeljavi in upravljanju projekta. Konzorcij lahko vključuje med 10 in 20 skupin predvsem iz industrije (vključno z MSPji), lahko pa tudi univerze in končne uporabnike.
  II. MREžE ODLIčNOSTI
  3. Mreže odličnosti ("NoE" - Networks of Excellence): so namenjene restrukturiranju in trajnemu razširjanju evropskega raziskovalnega prostora skozi integracijo delovanja in upravljanja celotnih institucij ali njihovih delov. Zato se uspeh NoE ne meri preko njihove znanstvene odličnosti, temveč glede na družbeno tkivo na nekem raziskovlanem področju in izboljšano konkurenčnost že obstoječih institucij in njihovih zmogljivosti. Optimalno v projektih NoE sodeluje med 3 in 7 različnih ustanov, ki svoje aktivnosti usklajujejo preko "Skupnega programa aktivnosti".
  III. KOORDINACIJSKE IN PODPORNE AKTIVNOSTI
  4. Koordinacijske in mrežne aktivnosti ("CA" - Coordination and Network Activities) ima namen doseči večjo usklajenost raziskovalnih in inovacijskih aktivnosti v Evropi, tako na nacionalnem, regionalnem in evropskem nivoju. Namenjen je projektom, ki imajo specifičen namen in omejeno časovo obdobje. Prizadevajo si za večjo koordinacijo razlikovalnih akterjev in ne vključujejo znanstvenih in tehnoloških raziskav. Optimalno vključujejo taki konzorciji med 13 in 26 partnerjev.
  5. Podporne aktivnosti ("SA" - Support Actions): so namenjene aktivnostim, ki pomagajo pri implementaciji projektov ali pri izvajanju drugih shem financiranja 7. OP. S tem naj bi akcije ?SA? prispevale k razvijanju raziskovalnih zmogljivosti v Evropi in omogočile lažje sodelovanje MSP-jev in organizacij civilne družbe ter ustanavljanje raziskovalnih centrov in raziskovalnih središč v Evropi. Pri tem gre za posamične aktivnosti, kjer lahko sodelujejo konzorciji (do optimalno 15 partnerjev) ali posamezne skupine iz katerekoli države.

  Več o shemah financiranja na EK
  Več o instrumentih RTD
  Več o programu IKT

  Kdo se lahko prijavi?

  a. Pravni subjekti:

  Udeležba v 7. OP je odprta širokemu nizu organizacij in posameznikov, med katerimi so različne raziskovalne ustanove (univerze, inštituti), samostojni raziskovalci (iz Evrope in/ali drugod po svetu), podjetja (predvsem MSP in podjetja, ki načrtujejo inovacije) in vrsta drugih organizacij in ustanov (tudi civilno-družbene organizacije). Praviloma se podpora podeli projektom, ki vključujejo več partnerjev, ki so povezani v konzorcije, vendar so lahko prijavitelji v nekaterih primerih tudi posamezna podjetja ali posamezniki (npr. pri projektih tipa "SA").
  Več o razpisnih kriterijih na: CORDIS

  b. Sodelujoče države:

  Na splošno velja pravilo, da lahko sodelujejo države iz celega sveta, vendar pa se postopki za udeležbo in možnosti financiranja razlikujejo glede na različne skupine držav:

  1. Polnopravne članice:

 • države članice EU (EU-27);
 • države, ki vplačujejo delež v skupni proračun 7. OP:
  a) države kandidatke EU: Hrvaška, Turčija;
  b) pridružene države: Švica, Izrael, Norveška, Islandija, Lihtenštajn, NJR Makedonija, Srbija, Albania in Črna Gora.

  2. Tretje države: ostale države, ki so partnerke v okviru mednarodnega sodelovanja (zlasti npr. Rusija idr. vzhodnoevropske države, države Osrednje Azije, države v razvoju, sredozemske države, države Zahodnega Balkana). Pri teh državah velja omejitev, da mora v konzorcijih sodelovati zahtevano minimalno število udeležencev iz držav članic ali pridruženih držav.
 • Kako do denarja?

  a. Razpisi:

  b. Vrsta podpore EU:

  c. Delež sofinanciranja EU:

  Kje dobim dodatne informacije?

  Pristojno ministrstvo
  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
  Naslov: Trg OF 13, 1000 Ljubljana
  Kontaktna oseba: mag. Andreja Umek Venturini
  Tel.: (01) 478 46 68, Fax: (01) 478 47 19
  andreja.umek@gov.si
  http://www.mvzt.gov.si

  Pristojni generalni direktorat Evropske komisije
  GD za informacijsko družbo in medije
  Naslov: European Comission, Information Society and Media Directorate-General, ICT, Information Desk, Office BU31 01/19, B-1049 Brussels , Fax: +32 2 296 83 88

  nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh