Evrosuper ni evrokritika. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

7. okvirni program

Program EU za raziskave in tehnološki razvoj

Trajanje programa: 2007-2013
Proračun programa: 53,2 miljarde EUR

7. okvirni program je glavno orodje Evropske unije za financiranje raziskav v EU. Deli se na 5 sklopov, ki oblikujejo 5 POSEBNIH PROGRAMOV, izmed katerih vsak vključuje različne podprograme oz. prioritetna področja (t.i. teme, akcije, področja...):
1. Sodelovanje - mednarodno sodelovanje za napredek znanja in tehnologije: 10 tem (ca. 32,4 mrd EUR)
2. Zamisli - temeljne oz. pionirske raziskave: individualni projekti (ca. 7,5 mrd EUR)
3. Ljudje - razvijanje človeskih virov oz. poklicnega potenciala raziskovalcev: 5 akcij (ca. 4,7 mrd EUR)
4. Zmogljivosti - izboljšanje raziskovalnih in inovacijskih sredstev in njihova optimalna uporaba: 7 širokih področij (ca. 4,2 mrd EUR)
5. Nuklearne raziskave: 2 programa (ca. 3,2 mrd EUR)

POZOR: Za (kulturne) institucije, ki jih zanima financiranje raziskovalnih projektov s kulturno in humanistično vsebino, lahko znotraj petih posebnih programov (zlasti 1., 3. in 4.) najdemo področja, ki pokrivajo nekaj zanimivih tematik in oblik projektov. Posamezna področja oz. podprogrami znotraj petih posebnih programov, ki so relevantna tudi za projekte s področja kulture, so v nadaljevanju izpostavljeni v odebeljenem tisku.

7. okvirni program je rezultat večletnega posvetovanja z znanstveno skupnostjo, raziskovalnimi in političnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi strankami. Je naslednik 6. okvirnega programa, vendar uvaja nekatere novosti, ki postavljajo nove standarde na področju raziskovanja in ga postavljajo v ospredje razvoja v Evropi:

 • Večji proračun: Proračun 7. OP znaša 53,2 miljarde EUR, kar je 63% več od proračuna za 6. OP (kar ustreza 41% povečanju glede na cene iz leta 2004), s tem pa je občutno povečan tudi povprečen letni proračun glede na 6. OP. Povečan obseg financiranja je predvsem posledica zaveze evropskih držav, da bodo do leta 2010 za raziskovanje namenile do 3% BDP, s tem pa prispevale k lizbonskim ciljem, ki v raziskavah in inovacijah vidijo gonilo evropskega razvoja. 
 • Daljše obdobje: Trajanje programa se spremeni s 5 na 7 let. 
 • Poenostavitev postopkov: 7. OP uvaja poenostavljene postopke prijavljanja projektov in njihovega vodenja preko elektronske storitve EPSS (Electronic Proposal Submission Service)
 • Fleksibilne sheme financiranja: Objavljeni odprti razpisi so strukturirani dovolj fleksibilno, da se lahko prilagajajo potrebam financiranja posameznih projektov.

  1. Posebni program Sodelovanje (Cooperation)
  Posebni program "Sodelovanje" podpira različne vrste raziskovalnih aktivnosti, ki jih izvajajo različna raziskovalna telesa znotraj in izven EU preko skupnega mednarodnega sodelovanja, z namenom pridobiti in utrditi vodilno vlogo na glavnih znanstvenih in tehnoloških področjih.
  »Sodelovanje« je najobsežnejši program znotraj 7OP in spodbuja napredek znanja in tehnologije s poudarkom na doseganju raziskovalnega odličja, ki je posebej pomemben za izboljšanje evropskih zmožnosti pri spopadanju z aktualnimi izzivi na področjih sociale, gospodarstva, varstva okolja, industrije in javnega zdravstva v prihodnosti.

  Program vključuje 10 tem oz. se izvaja preko desetih vsebinskih prioritetnih področij raziskovanja. Vsaka izmed tem se izvaja avtonomno, vendar pa skuša ohraniti splošne značilnosti programa "Sodelovanje", zaradi česar je možno tudi izvajanje skupnih aktivnosti, ki povezujejo različne teme (npr. preko skupnih razpisov).

  Program "Sodelovanje" vključuje 10 tem:
  1) ZDRAVJE
  2) PREHRANA, POLJEDELSTVO IN RIBIŠTVO; IN BIOTEHNOLOGIJA
  3) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)
  4) NANOZNANOSTI IN NANOTEHNOLOGIJE, MATERIALI IN NOVE PROIZVODNE TEHNOLOGIJE
  5) ENERGETIKA
  6) OKOLJE (VKLJUČNO S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI)
  7) PROMET (VKLJUČNO Z AERONAVTIKO)
  8) SOCIALNO-EKONOMSKE IN HUMANISTIČNE VEDE
  9) VESOLJE
  10) VARNOST

  2. Posebni program ZAMISLI (Ideas)

  Program "Zamisli" podpira temeljne oziroma pionirske raziskave ("frontier research"). Edini kriterij za izbiro projektov je njihova znanstvena odličnost, zaradi česar ni nujno, da imajo projekti mednarodno dimenzijo kot pri programu "Sodelovanje". Projekti se izvajajajo v okviru posebne skupine in pod vodstvom "glavnega raziskovalca", tematsko pa so lahko zelo raznoliki in lahko obsegajo področja vse od tehničnih znanosti do socialno-ekonomskih ved.
  Pri "Idejah" gre za nov program, ki se v celoti izvaja preko na novo ustanovljenega Evropskega Raziskovalnega Centra ERS).

  3. Posebni program LJUDJE (People)

  Program "Ljudje" je namenjen razvijanju človeskih virov oziroma poklicnega potenciala raziskovalcev. Podpira mobilnost in razvoj poklicne poti raziskovalcev znotraj Evropske unije in na mednarodni ravni. Izvaja se preko niza različnih akcij "Marie Curie" in sicer s štipendijami in drugimi ukrepi, ki pomagajo raziskovalcem širiti svoja znanja in poklicne sposobnosti.

  Program "Ljudje" vključuje 5 akcij:
  1) ZAČETNO USPOSABLJANJE RAZISKOVALCEV:
  izboljšanje poklicnih možnosti predvsem mladih raziskovalcev;
  2) VSEŽIVLJENJSKO USPOSABLJANJE IN POKLICNI RAZVOJ: pomagati izkušenim raziskovalcem pri pridobivanju novih znanj in izkušenj;
  3) POVEZAVE MED INDUSTRIJO IN AKADEMSKIM SVETOM: ustvariti medsektorsko mobilnost in povečati obtok znanja;
  4) MEDNARODNA DIMENZIJA: prispevek k vseživljenjskemu usposabljanju in privabljanju raziskovalcev izven Evrope;
  5) SPECIFIČNE AKCIJE:
  odstraniti ovire za mobilnost in prispevati k izboljšanju poklicnega razvoja raziskovalcev.

  4. Posebni program ZMOGLJIVOSTI (Capacities):

  Namen programa "Zmogljivosti" je izboljšati raziskovalna in inovacijska sredstva širom Evrope in omogočiti njihovo optimalno uporabo.

  Program "Zmogljivosti" podpira delovanje na 7 širokih področjih:
  1) RAZISKOVALNA INFRASTRUKTURA: ustvariti novo in optimizirati obstoječo raziskovalno infrastrukturo vseevropksega pomena za razvoj znanosti in tehnologije.
  2) RAZISKAVE V KORIST MSP (malim in srednje velikim podjetjem): utrditi raziskovalne sposobnosti MSP in jim pomagati razvijati tehnološko utemeljene produkte in trge, s tem pa premostiti vrzel med raziskavami in inovacijami.
  3) REGIJE ZNANJA: utrditi regionalni raziskovalni potencial preko pomoči "regionalnim raziskovalnim grozdom", ki povezujejo univerze, raziskovalne centre, podjetja in regionalno upravo.
  4) RAZISKOVALNI POTENCIAL KONVERGENTNIH PODROčIJ: posebna pomoč razvoju raziskovalnih zmogljivosti novim evropskim državam in področjem na zunanjem robu evropskih meja.
  5) ZNANOST V DRUžBI: vključevanje znanstvenih in tehnoloških prizadevanj in s tem povezanih raziskovalnih politik v evropsko družbeno mrežo, vir: Info svet
  6) POMOč SKLADNEMU RAZVOJU RAZISKOVALNIH POLITIK: prispevati h učinkovitosti in usklajenosti raziskovalnih politik držav in evropske skupnosti in preko javnih sredstev sprostiti investicije zasebnega sektorja.
  7) MEDNARODNO SODELOVANJE: utrditi globalno vlogo in konkurenčnost evropskih raziskav preko angažiranja ne-evropksih znanstvenikov, ustvarjanja partnerstev in raziskovanja specifičnih problemov tretjega sveta.

  5. Posebni program NUKLEARNE RAZISKAVE

  Je sestavljen iz dveh programov:
  1) EURATOM je triletni program (2007-2010) za jedrske raziskave in usposabljanje s posebnim proračunom v višini 2,7 miljarde EUR.
  Izvaja se pod okriljem istoimenskega sporazuma iz l. 1957, zaradi česar je ločen od evropske skupnosti, ki pa program nadzira. Sestavljen je iz dveh ločenih komponent: "Raziskave fuzijske energije - ITER" in "Jedrska fisija in zaščita pred sevanjem".
  2) SKUPNI RAZISKOVALNI CENTER (JRC) s proračunom 517 mio EUR vključuje nuklearno in ne-nuklearno komponento.
  Je raziskovalna "roka" EU za tehnološko in znanstveno pomoč, ki jo usmerjejo potrebe potrošnikov, pri oblikovanju, razvoju, implementaciji in spremljanju evropskih raziskovalnih politik. Velik poudarek je na izvajanju aktivnosti, ki zagotavljajo rast in varnost in prispevajo k trajnostnemu razvoju.

 • nazaj | navzgor | natisni
  Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
  Umetnik Stane piše prošnjo
  Umetnik Stane oddaja prošnjo
  Umetnik Stane zagovarja prošnjo
  Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh