Boljše evroturizem v roki kot evrokorenček na strehi. >>
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMI EU: Izobraževanje in usposabljanje

Mladi v akciji (Youth in Action) > Akcija 1 – Mladi za Evropo (Youth for Europe)
Cilj je povečanje mobilnosti mladih s podporo izmenjav ter razvoj »evropskega državljanstva« in medsebojnega razumevanja s podporo pobud, projektov in akcij mladih, ki se nanašajo predvsem na aktivno vključevanje mladih v demokratično življenje.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Neformalne skupine mladih in nepridobitne organizacije ali združenja.

Mladi v akciji (Youth in Action) > Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (European Voluntary Service)
Neformalno izobraževanje mladih (18-30 let) v okviru prostovoljnega dela v tujini, ki neposredno in aktivno vključuje mlade v neprofitnih aktivnostih na številnih področjih (socialnem, ekološkem, umetnostnem in kulturnem, nove tehnologije ipd.). Prostovoljna služba lahko traja do 12 mesecev. V izjemnih primerih lahko sodelujejo tudi mladi od 16. leta starosti.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Prostovoljci (18-30 let), nevladne organizacije, društva, lokalne skupnosti in druge neprofitne iniciative ter mednarodne vladne organizacije s sedežem v eni izmed držav Programa ali partnerski državi lahko postanejo gostiteljske ali pošiljajoče organizacije.

Mladi v akciji (Youth in Action) > Akcija 3 – Mladi v svetu (Youth in the World)
Cilj je podpreti izmenjave mladih in aktivnih pri mladinskem delu in mladinskih organizacijah ter spodbujati razvoj partnerstev in medsebojnega sodelovanja mladinskih organizacij tudi z drugimi regijami v svetu in ne samo znotraj EU.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Neformalne skupine mladih, neprofitne organizacije, lokalni ali regionalni organi, ki so vključeni v mladinsko delo.

Mladi v akciji (Youth in Action) > Akcija 4 – Podporni sistemi na področju mladine (Youth Support Systems)
Podporni sistemi na področju mladine programa Mladi v akciji prispevajo k razvoju kakovosti struktur pomoči, podpirajo vlogo tistih, ki so aktivni v mladinskem delu in mladinskih organizacijah, razvijajo kakovost programa in spodbujajo aktivno udeležbo mladih državljanov na evropski ravni s podporo organom, ki so aktivni na mladinskem področju na evropski ravni.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Različno glede na akcijo se lahko prijavijo: neformalne skupine mladih, nevladne, neprofitne in nepridobitne organizacije ali evropska mreža organizacij, ki delujejo na področju mladih, ki so vključene v mladinsko delo.

Mladi v akciji (Youth in Action) > Akcija 5 - Evropsko sodelovanje na mladinskem področju (Support for European cooperation in the youth field)
Prispeva k razvoju političnega sodelovanja na mladinskem področju.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Nepridobitne organizacije in združenja.

Vseživljenjsko učenje > Comenius > Individualna mobilnost (Mobility of Inividuals)
Individualna mobilnost omogoča posameznikom, da se izven države bivanja udeležijo tečajev, opravijo strokovno prakso ipd., pri čemer pridobijo nova znanja in izkušnje s področja poučevanja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Posamezniki v okviru svojih organizacij ali institucij, ki delujejo na področju predšolskega in šolskega izobraževanja, tudi srednješolskega.

Vseživljenjsko učenje > Comenius > Partnerstva (Partnerships)
Partnerstva so namenjena razvoju partnerskih sodelovanj med izobraževalnimi institucijami, tj. šolami, ki želijo razvijati skupne učne projekte za učence in učitelje (t.i. Comenius šolska partnerstva), in ustanovam, pristojnim za različne vidike šolskega izobraževanja s poudarkom na sodelovanju med regijami.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Vrtci, osnovne in srednje šole, šole za otroke s posebnimi potrebami in glasbene šole.

Vseživljenjsko učenje > Comenius > Večstranski projekti (Multilateral Projects)
Večstranski projekti so namenjeni pripravi projektov za razvoj in prenos inovacij na področju vzgoje in izobraževanja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Vrtci, osnovne in srednje šole, šole za otroke s posebnimi potrebami ter glasbene šole, združenja, neprofitne in nevladne organizacije s področja šolskega izobraževanja, strokovne organizacije s področja izobraževanja, visokošolske organizacije.

Vseživljenjsko učenje > Comenius > Mreže (Networks)
Akcija je namenjena izboljšanju izobraževanja na določenih področjih, vzpostavitvi povezovanja sorodnih projektov, širitvi dobre prakse ipd. Spodbuja povezovanje izobraževalnih institucij in organizacij, vključenih v večstranske projekte s sorodno tematiko.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Vrtci, osnovne in srednje šole, šole za otroke s posebnimi potrebami ter glasbene šole, združenja, neprofitne in nevladne organizacije s področja šolskega izobraževanja. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi lokalne skupnosti in druge ustanove.

Vseživljenjsko učenje > Erasmus > Mobilnost (Mobility of Individuals)
Mobilnost študentov in osebja, zaposlenega na visokošolskih zavodih, z namenom opraviti določen del študijskih obveznosti v drugi državi ter s tem tudi spodbuditi večjo medkulturno izmenjavo, izmenjavo znanj, dobrih praks in doseči večjo usposobljenost osebja, delujočega na visokošolskih zavodih.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Sodelujejo lahko visokošolske izobraževalne institucije (in študentje/profesorji teh institucij), ki izvajajo nacionalno priznane visokošolske programe in pred prijavo pridobijo t.i. Erasmus univerzitetno listino s strani EK.

Vseživljenjsko učenje > Erasmus > Mreže (Networks)
Vzpostavitev mrež med visokošolskimi in drugimi institucijami z namenom izboljšanja kakovosti študijskih programov.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
V mreži lahko sodelujejo visokošolski zavodi (institucije), javni zavodi, podjetja in združenja. Projekt v imenu mreže prijavi visokošolski zavod, ki je nosilec Erasmus univerzitetne listine (EUC) za program vseživljenjskega učenja.

Vseživljenjsko učenje > Erasmus > Večstranski projekti (Multilateral projects)
Večstranski projekti se osredotočajo na inovacije, eksperimentiranje in izmenjavo dobrih praks na področju razvoja učnih programov, modernizacije visokega šolstva, virtualne mobilnosti in izobraževanja ter na področju sodelovanja med univerzami in podjetji.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Visokošolski zavodi (institucije), ki so nosilci Erasmus univerzitetne listine (EUC).

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig > Grundtvig mobilnost (Mobility of Individuals)
Grundtvig mobilnost je namenjena strokovnemu izpopolnjevanju posameznikov, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Posamezniki (osebe nad 25 let oz. z zaključenim formalnim izobraževanjem) v okviru ustanove, ki deluje na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig > Grundtvig partnerstva (Learning Partnerships)
Grundtvig partnerstva so namenjena partnerskemu sodelovanju vsaj treh organizacij iz najmanj treh držav članic programa z namenom, da bi izvedle manjši projekt z določeno skupno tematiko.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Ustanove, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih. V aktivnostih lahko sodelujejo tudi lokalne skupnosti kot pridruženi partnerji.

Vseživljenjsko učenje > Grundtvig > Multilateralni projekti (Multilateral projects)
Multilateralni projekti so namenjeni pripravi projektov za razvoj in prenos inovacij na področju izobraževanja odraslih.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Ustanove, ki delujejo na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih.

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci > Mobilnost (Mobility of Individuals)
Projekti mobilnosti v okviru programa Leonardo da Vinci pomenijo opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Posamezniki lahko pridobijo sredstva iz programa, ne morejo pa se sami prijaviti. Projekte lahko prijavijo le pravne osebe: organizacije in centri s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne organizacije, podjetja ipd.

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci > Večstranski projekti – prenos inovacij (Multilateral Projects – Transfer of Innovation)
Večstranski projekti – prenos inovacij so namenjeni identifikaciji, prenosu, prilagoditvi in integraciji inovativnih rešitev preteklih Leonardo da Vinci projektov v sisteme poklicnega usposabljanja in izobraževanja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Organizacije s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja.

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci > Večstranski projekti – razvoj inovacij (Multilateral Projects – Developement of Innovation)
Večstranski projekti – razvoj inovacij so namenjeni izboljšanju kvalitete sistemov usposabljanja z razvojem inovativnih metod in postopkov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Ustanove s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, združenja in predstavniki poklicnega usposabljanja, podjetja in drugi predstavniki delavskih organizacij, vključno z gospodarskimi zbornicami, organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, ustanove, pristojne za politike vseživljenjskega učenja, raziskovalni centri, ki se ukvarjajo s problematiko vseživljenjskega učenja, visokošolske institucije, neprofitne in nevladne organizacije.

Vseživljenjsko učenje > Leonardo da Vinci > Tematske mreže (Thematic Networks)
Tematske mreže so namenjene razvoju mednarodnega sodelovanja mrež, ki omogočajo izmenjavo informacij o izkušnjah in praksi na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Področje:
Izobraževanje in usposabljanje


Kdo se lahko prijavi?
Organizacije, ki izvajajo poklicno izobraževanje in usposabljanje (z izjemo terciarnega nivoja, ki spada pod program Erasmus), organizacije poklicnega informiranja in svetovanja, društva, združenja in zbornice, neprofitne in nevladne organizacije, podjetja.
nazaj | navzgor | natisni
Umetnik Stane piše prošnjoUmetnik Stane oddaja prošnjoUmetnik Stane zagovarja prošnjo
Umetnik Stane piše prošnjo
Umetnik Stane oddaja prošnjo
Umetnik Stane zagovarja prošnjo
Domov | Vodič | Programi EU | Uspešni projekti | Komentar | Recenzije | Povezave | Igre | Ali veste? | O spletnih straneh